Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.  

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Vaida Oželienė Mokytojų atstovė Pirmininkė
2. Vilma Putnienė Mokytojų atstovė Sekretorė
3. Jolanta Daškevičienė Mokytojų atstovė Narė
4. Elena Mackonienė Mokytojų atstovė Narė
5. Regina Čeikauskienė Mokytojų atstovė Narė
6. Justina Kanopkaitė  Mokinių atstovė, IV kl.  Narė
7. Emilija Putnaitė Mokinių atstovė, IV kl. Narė
8. Brigita Vainoriūtė Mokinių atstovė, III kl. Narė
9. Danielė Čereškaitė Mokinių atstovė, II kl. Narė
10. Tadas Šavlaitis Mokinių atstovas, I kl. Narys
11. Sandra Gražytė-Vainorienė Tėvų atstovė Narė
12. Rima Simanavičiūtė-Gadliauskienė Tėvų atstovė Narė
13. Vytautas Cijūnaitis Tėvų atstovas Narys
14. Daiva Jurgelėnienė Tėvų atstovė Narė
15. Agnė Gulbinienė Tėvų atstovė Narė
16. Virginija Bespalovienė, Giedraičių I-os seniūnaitijos seniūnaitė Vietos bendruomenės atstovė Narė

Gimnazijos tarybos funkcijos

 • Teikia siūlymų dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • Pritaria gimnazijos strateginiam planui, Gimnazijos metiniam veiklos planui, Gimnazijos Darbo tvarkos taisyklėms, Gimnazijos Vidaus tvarkos taisyklėms, Gimnazijos nuostatams, jų pakeitimams ir papildymams, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;
 • Teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 • Teikia siūlymus direktoriui gimnazijos lėšų naudojimo klausimais;
 • Kiekvienais metais vertina gimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
 • Talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • Svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ir gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui;
 • Teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo;
 • Svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • Pasirenka veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo.
 • Renka atstovus į gimnazijos mokytojų atestacinę komisiją;

Gimnazijos tarybos veiklą reglamentuoja

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
Patyčių dėžutė