Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge gimnazijoje dirba

Danius Malinauskas Ūkio dalies vedėjas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Antradienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Trečiadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Ketvirtadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Penktadienis 8.00 – 16.00 12.00 – 12.45

Informacija

Socialinio pedagogo pagalbos tikslas – padėti ugdyti mokinių asmeninius gebėjimus ir įgūdžius, bendradarbiauti su mokytojais, mokinių tėvais siekiant geresnių rezultatų.

Socialinio pedagogo pagalba teikiama specialiųjų poreikių mokiniams ir mokiniams, turintiems asmeninių bei elgesio problemų.

Socialinė pedagogė teikia paramą krizių metu, pagalbą sprendžiant problemas, trukdančias vaiko mokymosi procesui, konsultuoja mokinius, tėvus ir mokytojus, siekdama padėti išsiaiškinti ir suprasti tai, kas vyksta jų gyvenimo ir mokymosi erdvėje.

Socialinė parama mokiniams teikiama vadovaujantis Molėtų r. savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimu Nr. B1-21.

Socialinio pedagogo funkcijos

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
 • Sprendžia saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, psichoaktyvių medžiagų vartojimo bei kitas problemas.
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.
 • Palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
 • Kartu su klasių vadovais, gimnazijos psichologu lanko vaikus jų namuose.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Patyčių dėžutė