Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

Ugdymo organizavimas

Tėvų informavimo ir bendradarbiavimo tvarka

Turinys Forma Dažnumas
Ugdymo proceso planavimas, įgyvendinimas ir sprendimų priėmimas Visuotiniai tėvų susirinkimai 2 kartus per metus
Ugdymo turinys, vertinimas, individuali informacija apie mokinių pasiekimus Atvirų durų dienos 2 kartus per metus
Ugdymo turinys, vertinimas, tėvų pagalba, individuali informacija apie mokinio pasiekimus, sėkmes ir nesėkmes Klasių tėvų susirinkimai- vienas iš jų neišardomas trikampis „ Tėvas-mokytojas- vaikas“, TAMO elektroniniame dienyne 3 kartus per metus. Kasdien, neturintiems prieigos prie interneto, klasės vadovai pateikia popierines ataskaitas, kiekvieną mėnesį
Skubi ir būtina informacija apie mokinio elgesį, mokymąsi, lankomumą Individualūs pokalbiai su tėvais, pranešimai TAMO elektroniniame dienyne, telefonu Pagal aplinkybes
Apie ugdymosi programos baigimą, papildomų darbų skyrimą, palikimą kurso kartoti, kėlimo į aukštesnę klasę Mokinių lankymai namuose Pagal priimtus savivaldos institucijų ir komisijų nutarimus
Pagalba tėvams, tobulinant vaikų ugdymo įgūdžius Tėvų komitetų švietimas 2 kartus per metus
Apie ugdymo proceso organizavimą, laimėjimus, konkursus, švietimo naujoves Informacija mokyklos interneto svetainėje, stenduose  
Dėl ugdymo pritaikymo Pedagoginė konsultacija Pagal poreikį
Tėvų įtraukimas į įsivertinimo procesus IQES online Pagal mokyklos ugdymo planą

Mokslo metų trukmė, ugdymo organizavimas

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2024 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo proceso trukmė:

 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 167 ugdymo dienos (Gimnazijos tarybos siūlymu iki gegužės 31 d.);
 • 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos;
 • 5-8, I-II gimnazijos klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos;
 • IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 ugdymo dienos. 

Ugdymo organizavimas:

2023-2024 mokslo metai

Klasės

Priešm.gr.

1-4

5

6

7

8

I

II

III

IV

Ugdymo proceso pradžia

2023-09-01

Pusmečių trukmė

1-asis
09-01–01-31
2-asis
02-01–05-31
1-asis
09-01–01-31
2-asis
02-01–06-11
1-asis
09-01–01-31
2-asis
02-01–06-26
1-asis
09-01–01-31
2-asis
02-01–06-18
1-asis
09-01–01-31
2-asis
02-01–06-05

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.

Ugdymo proceso pabaiga

2024-05-31 2024-06-11

2024-06-26

2024-06-18

2024-06-05

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

33 (19+14)

35 (19+16)

37 (19+18)

36 (19+17)

34 (19+15)

Vasaros atostogos

2024-06-01 
2024-08-31
2024-06-12
2024-08-31
2024-06-27
2024-08-31
2024-06-19
2024-08-31

Pasibaigus egzaminų sesijai, iki 2024-08-31

 

 • Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. 
 • Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2024 m. rugpjūčio 31 d.
 • Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą skirstomas pusmečiais.
 • 2023-2024 mokslo metais 6-9 ugdymo dienos skiriamos: 
  – pažintinei-kultūrinei bei edukacinei veiklai organizuoti; 
  – pažintinė-kultūrinė veikla yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Pažintinė kultūrinė veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, atviros prieigos centruose, teatruose ir kt. 
  – mokinio mokymosi laikas išvykose, ekskursijose, trunkantis ilgiau nei pamoka, perskaičiuojamas į konkretaus dalyko(-ų) mokymosi laiką, (pavyzdžiui, 3 astronominių valandų trukmės ugdymo procesas muziejuje gali būti įskaitytas kaip atitinkamo dalyko 4 pamokos, kurių trukmė po 45 min.).Veiklos organizavimas yra pateiktas 20 punkte. 
  – pažintinės kultūrinės, edukacinės veiklos dienų apskaitą vykdo klasių vadovai dienyne TAMO. Tą dieną, kai mokiniai vykdė šią veiklą ir nevyko pamokos, mokytojai dienyne TAMO įrašo „Klasėje vyko pažintinė-kultūrinė/edukacinė veikla“.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Patyčių dėžutė