Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

Įsivertinimo grupė

Įsivertinimo grupės sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos mokykloje Pareigos grupėje
1. Edita Žilinskaitė-Pukėnienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė
2. Jolanta Daškevičienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Narė
3. Vaida Oželienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Narė
4. Vilma Putnienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Narė
5. Renata Zarembienė Spec. pedagogė-logopedė metodininkė Narė
6. Jūratė Guobienė Biologijos mokytoja metodininkė Narė
7. Dalia Černiauskienė Matematikos mokytoja metodininkė Narė

Įsivertinimo grupės funkcijos

 • Atranda gimnazijos veiklos kokybės sėkmes bei trukdžius ir nustato tobulintinas sritis.
 • Atkreipia gimnazijos bendruomenės dėmesį į veiklos aspektus, lemiančius ugdymo šiuolaikiškumą ir kokybę.
 • Remiantis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, priima bendrus sprendimus dėl būtinų veiksmų, gerinant gimnazijos veiklą.
 • Remiantis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, rengia ir koreguoja gimnazijos strateginį, metinį veiklos, ugdymo planus.
 • Sudaro sąlygas visiems gimnazijos bendruomenės nariams, reflektavus savo ir gimnazijos veiklą, susitelkti siekiant nuolatinio vertybėmis pagrįsto ugdymo(si) proceso tobulinimo.
 • Sudaro sąlygas visai gimnazijos bendruomenei, gimnazijos veikla suinteresuotiems partneriams sistemingai, argumentuotai ir rezultatyviai diskutuoti apie mokinių asmenybės ugdymą ir mokymąsi.
 • Pripažįsta mokytojų meistriškumą ir gerąsias praktikas kaip tinkamus pavyzdžius mokytojų bendruomenės, mokyklos kaip organizacijos mokymuisi.
 • Atsiskaito už savo veiklos kokybę gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, švietimo valdymo subjektams.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
Patyčių dėžutė