Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

Įsivertinimas

Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos 2020-2021 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

2.3.1. Mokymasis. (Savivaldumas mokantis)

Išvados:

Iš 5-8, I-III klasių mokinių apklausos analizės

 • Mokiniai teigia, kad moka mokytis, prisiima atsakomybę už mokymąsi, tačiau mokymosi rezultatai to nerodo.
 • Mokiniai jaučia mokytojų ir auklėtojų pagalbą.
 • Mokiniai pamokos metu negali pasirinkti, kiek sugebės išmokti.
 • Kad geriau suprastų mokantis mokiniai: kartoja, dirba su tektu, konspektuoja, informacijos ieško internete, perrašo tekstą, klausosi muzikos, grafiškai vaizduoja informaciją.

Iš mokytojų apklausos ir diskusijos

 • Mokytojai teigia, kad jau nėra tradicinių pamokų – visos modernios. Moderniai pamokai pasiruošti reikia daugiau laiko, priemonių.
 • Integruotos pamokos mėgstamos mokinių, mokytojai turėtų jas planuoti iš anksto, gerai joms pasiruošti.
 • Kūrybiškumą ugdo laisvas mokytojas, nerėminantis mokinių, leidžiantis pasirinkti veiklas, nestandartinius sprendimus.
 • Naujos mokinių kartos poreikiai skatina mokytojus keistis, ieškoti naujų darbo metodų.

Iš dokumentų analizės:

 • Gimnazijos pažangumas pagerėjo (93%, buvo 90,7%), bet suprastėjo mokymosi kokybė (44,7%, buvo 50,6%).
 • NMPP ir PUPP rezultatai žemesni nei šalies vidurkis.
 • NMPP skaitymo ir matematikos rezultatai lyginant su rezultatais prieš dvejus metus daugumos klasių (4,5,8 ir I matematika) pablogėjo, o geresni tik I klasės skaitymo.
 • 2020-2021 m.m. rajono olimpiadose lyginant su 2019-2020 m.m. dalyvavo tas pats mokinių skaičius, bet prizininkais tapo mažiau – 36,6% (buvo 70%) nuo dalyvavusiųjų.
 • Viena mokinė dalyvavo respublikinėje istorijos olimpiadoje.
 • Daugiausiai prizinių vietų rajono olimpiadose pelnė biologai (5 vietos).
 • Žymiai sumažėjo konkursų įvairovė bei dalyvavimų aktyvumas.

Dalyvavimą konkursuose skatino mokytojai, todėl aktyvūs dalyviai yra:

 • 3 kl. mokiniai (5 konkursai);
 • Istorijos dalyko (4 konkursai);
 • Matematikos dalyko (2 konkursai);
 • Geografijos dalyko (2 konkursai);
 • Būrelio „Reporteris“ nariai (2 konkursai).
 • Visai nedalyvavo konkursuose 1 klasės mokiniai, mažai aktyvūs 2, 4 klasių mokiniai (dalyvavo konkursuose OLIMPIS, KENGURA).
 • Mokiniai aktyviau dalyvavo įvairius dalykus apimančiuose konkursuose (OLIMPIS) bei gimnazijos mokytojų organizuojamuose renginiuose (Protmūšiuose).
 • Sumažėjo dalyvavimas dailės konkursuose.
 • Įvairiose neformaliojo ugdymo veiklose bent po vieną kartą (konkursuose, olimpiadose, parodose) dalyvavo dauguma mokinių.

Pasiūlymai:

 • Stiprinti lietuvių kalbos ir matematikos dėstymą – skirti papildomų valandų konsultacijoms.
 • Mokytojams skirti daugiau skirtingų užduočių mokiniams pagal jų gebėjimus ir leisti pasirinkti užduočių kiekį.
 • Suplanuoti ir vesti ne mažiau kaip 2 integruotas pamokas/pamokų ciklus kiekvienoje klasėje.
 • Kryptingai dirbti su gabiais mokiniais ir ruošti rajono olimpiadoms, ugdant atsakomybę bei savarankiškumą.
 • Pradinių klasių mokytojoms ieškoti galimybių ir sudaryti sąlygas (bendradarbiauti su tėvais juos informuojant) daugiau dalyvauti konkursuose pradinių klasių mokiniams.
 • Dalykų mokytojams paskatinti aktyviau dalyvauti mokinius nuotoliniuose konkursuose savarankiškai, o neapsiriboti tik mokinių paruošimu į savo dalyko rajoninę olimpiadą.
 • Dalykų mokytojams įtraukti mokinius į įvairesnius konkursus – rašinių, pilietiškumo, ekonomikos ir verslumo, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, fotografijos, filmų kūrimo ir kt.

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu (Narystė ir bendrakūra)

Išvados:

Iš 5-8, I-III klasių mokinių apklausos analizės

 • 93% mokinių džiaugiasi, kad mokosi šioje mokykloje;
 • 86% mokiniai teigia, kad turi savo atstovus, kurie išsako mokinių nuomonę mokyklos savivaldoje, susirinkimuose;

Iš interviu su socialine pedagoge

 • Mokinių taryba nepateikė nei vieno pasiūlymo dėl veiklų
 • Mokinių tarybos nariai tik atstovavo gimnaziją kitų institucijų organizuojamuose renginiuose, patys neorganizavo renginių.

Iš dokumentų analizės

 • Mokinių darbai tik tris kartus eksponuoti gimnazijoje (mokyklos 100-mečio darbų paroda; Facebook – II kl. mokinių darbai, 7 kl. mokinio darbų paroda).

Pasiūlymai:

 • Aktyvinti mokinių tarybos veiklą.
 • Organizuoti gimnazijoje mokinių kūrybinių darbų parodas tiek „gyvai“, tiek Facebook‘e (atsižvelgiant į pasikeitusias ugdymosi sąlygas).
 • Kiekvienam mokytojui analizuoti, kaip jo darbas skatina mokinių saviraiškos tobulėjimą.
 • Viešinti mokinių pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose ir kt. gimnazijos interneto svetainėje, FB.

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje (Tikslingumas, įvairiapusiškumas)

Išvados:

Iš mokytojų ir mokinių apklausos

 • Pamokų metu mokytojai naudoja 12 skirtingų rūšių skaitmeninį turinį.
 • Naujais dalykai pamokoje mokiniai įvardina: filmų peržiūrą ir mediateką, bandymus bei projektus, integruotas pamokas, skaidrių demonstravimą, video pamokas, grupinį darbą, žinių pritaikymą gyvenime ir draugų įvertinimą.

Pasiūlymai:

 • Tobulinti skaitmeninio mokymo įgūdžius, aptariant jas su kolegomis bei savarankiškai reflektuojant ir išbandant. Pereiti prie Office 365 Teams aplinkos ir vieningai (visi mokytojai, mokiniai, tėvai) ją naudoti ugdymui(si) ir komunikacijai.
 • Naudotis įvairiomis interneto svetainėmis (kurias rekomenduoja ŠMSM), kad atsirinktume reikiamus skaitmeninius išteklius.
 • Kurti skaitmeninius išteklius (užduočių lapus, testus ir kt.) bei talpinti jas į vieningą gimnazijos duomenų bazę.
 • Mokyti mokinius saugiai ir atsakingai naudoti skaitmenines technologijas.

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai. (Tobulinimo kultūra)

Išvados:

Iš 5-8, I-III klasių mokinių apklausos analizės

 • Mokiniai supranta vieningą vertinimo sistemą.
 • Mokiniai pasigenda glaudesnės komunikacijos su administracija.

Iš mokytojų apklausos

 • Gimnazijoje vyrauja aukšta tobulinimosi kultūra.
 • Mokytojai patenkinti gimnazijoje vykstančiu veiklos kokybės įsivertinimo procesu ir pasitiki jo rezultatais.

Iš dokumentų analizės

 • ASAICHI susirinkimai sudarė galimybę nuolat stebėti ugdymo procesą nuotoliniu būdu bei greitai reaguoti į problemines situacijas, aktyviai bendradarbiauti.

Pasiūlymai:

 • Gerinti komunikaciją tarp mokinių ir administracijos.
 • Ieškoti būdų, kaip 50 proc. mokytojų, kuriems rūpi mokyklos gyvenimas, įtraukti į aktyvesnę veiklą siekiant gimnazijos tobulinimo.
 • Tęsti ASAICHI susirinkimus nuotoliniu būdu.
 • Sutvarkyti visų gimnazijos kompiuterių darbalaukius pritaikant 5S metodą.
 • Gilintis į Kaizen ir PDCA metodus.
Atnaujinta: 2024-02-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
Patyčių dėžutė