Veikla

Finansai

Darbo užmokestis

2021 metai
I ketvirtis
II ketvirtis
2020 metai
I ketvirtis
2019 metai
I ketvirtis
2018 metai
II ketvirtis

2022 metų finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
Metinė finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

2021 metų finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
Metinė finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

2020 metų finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
Metinė finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

2019 metų finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
Metinė finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

2018 metų finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
Metinė finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

Įsivertinimas

Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos 2020-2021 m.m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

2.3.1. Mokymasis. (Savivaldumas mokantis)
IŠVADOS:
Iš 5-8, I-III klasių mokinių apklausos analizės
 • Mokiniai teigia, kad moka mokytis, prisiima atsakomybę už mokymąsi, tačiau mokymosi rezultatai to nerodo.
 • Mokiniai jaučia mokytojų ir auklėtojų pagalbą.
 • Mokiniai pamokos metu negali pasirinkti, kiek sugebės išmokti.
 • Kad geriau suprastų mokantis mokiniai: kartoja, dirba su tektu, konspektuoja, informacijos ieško internete, perrašo tekstą, klausosi muzikos, grafiškai vaizduoja informaciją.
Iš mokytojų apklausos ir diskusijos
 • Mokytojai teigia, kad jau nėra tradicinių pamokų – visos modernios. Moderniai pamokai pasiruošti reikia daugiau laiko, priemonių.
 • Integruotos pamokos mėgstamos mokinių, mokytojai turėtų jas planuoti iš anksto, gerai joms pasiruošti.
 • Kūrybiškumą ugdo laisvas mokytojas, nerėminantis mokinių, leidžiantis pasirinkti veiklas, nestandartinius sprendimus.
 • Naujos mokinių kartos poreikiai skatina mokytojus keistis, ieškoti naujų darbo metodų.
Iš dokumentų analizės:
 • Gimnazijos pažangumas pagerėjo (93%, buvo 90,7%), bet suprastėjo mokymosi kokybė (44,7%, buvo 50,6%).
 • NMPP ir PUPP rezultatai žemesni nei šalies vidurkis.
 • NMPP skaitymo ir matematikos rezultatai lyginant su rezultatais prieš dvejus metus daugumos klasių (4,5,8 ir I matematika) pablogėjo, o geresni tik I klasės skaitymo.
 • 2020-2021 m.m. rajono olimpiadose lyginant su 2019-2020 m.m. dalyvavo tas pats mokinių skaičius, bet prizininkais tapo mažiau – 36,6% (buvo 70%) nuo dalyvavusiųjų.
 • Viena mokinė dalyvavo respublikinėje istorijos olimpiadoje.
 • Daugiausiai prizinių vietų rajono olimpiadose pelnė biologai (5 vietos).
 • Žymiai sumažėjo konkursų įvairovė bei dalyvavimų aktyvumas.
 • Dalyvavimą konkursuose skatino mokytojai, todėl aktyvūs dalyviai yra:
  – 3 kl. mokiniai (5 konkursai);
  – Istorijos dalyko (4 konkursai);
  – Matematikos dalyko (2 konkursai);
  – Geografijos dalyko (2 konkursai);
  – Būrelio „Reporteris“ nariai (2 konkursai).
 • Visai nedalyvavo konkursuose 1 klasės mokiniai, mažai aktyvūs 2, 4 klasių mokiniai (dalyvavo konkursuose OLIMPIS, KENGURA).
 • Mokiniai aktyviau dalyvavo įvairius dalykus apimančiuose konkursuose (OLIMPIS) bei gimnazijos mokytojų organizuojamuose renginiuose (Protmūšiuose).
 • Sumažėjo dalyvavimas dailės konkursuose.
 • Įvairiose neformaliojo ugdymo veiklose bent po vieną kartą (konkursuose, olimpiadose, parodose) dalyvavo dauguma mokinių.
PASIŪLYMAI:
 • Stiprinti lietuvių kalbos ir matematikos dėstymą – skirti papildomų valandų konsultacijoms.
 • Mokytojams skirti daugiau skirtingų užduočių mokiniams pagal jų gebėjimus ir leisti pasirinkti užduočių kiekį.
 • Suplanuoti ir vesti ne mažiau kaip 2 integruotas pamokas/pamokų ciklus kiekvienoje klasėje.
 • Kryptingai dirbti su gabiais mokiniais ir ruošti rajono olimpiadoms, ugdant atsakomybę bei savarankiškumą.
 • Pradinių klasių mokytojoms ieškoti galimybių ir sudaryti sąlygas (bendradarbiauti su tėvais juos informuojant) daugiau dalyvauti konkursuose pradinių klasių mokiniams.
 • Dalykų mokytojams paskatinti aktyviau dalyvauti mokinius nuotoliniuose konkursuose savarankiškai, o neapsiriboti tik mokinių paruošimu į savo dalyko rajoninę olimpiadą.
 • Dalykų mokytojams įtraukti mokinius į įvairesnius konkursus – rašinių, pilietiškumo, ekonomikos ir verslumo, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, fotografijos, filmų kūrimo ir kt.

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu (Narystė ir bendrakūra)
IŠVADOS:
Iš 5-8, I-III klasių mokinių apklausos analizės
 • 93% mokinių džiaugiasi, kad mokosi šioje mokykloje;
 • 86% mokiniai teigia, kad turi savo atstovus, kurie išsako mokinių nuomonę mokyklos savivaldoje, susirinkimuose;
Iš interviu su socialine pedagoge
 • Mokinių taryba nepateikė nei vieno pasiūlymo dėl veiklų
 • Mokinių tarybos nariai tik atstovavo gimnaziją kitų institucijų organizuojamuose renginiuose, patys neorganizavo renginių.
Iš dokumentų analizės
 • Mokinių darbai tik tris kartus eksponuoti gimnazijoje (mokyklos 100-mečio darbų paroda; Facebook – II kl. mokinių darbai, 7 kl. mokinio darbų paroda).
PASIŪLYMAI:
 • Aktyvinti mokinių tarybos veiklą.
 • Organizuoti gimnazijoje mokinių kūrybinių darbų parodas tiek „gyvai“, tiek Facebook‘e (atsižvelgiant į pasikeitusias ugdymosi sąlygas).
 • Kiekvienam mokytojui analizuoti, kaip jo darbas skatina mokinių saviraiškos tobulėjimą.
 • Viešinti mokinių pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose ir kt. gimnazijos interneto svetainėje, FB.

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje (Tikslingumas, įvairiapusiškumas)
IŠVADOS:
Iš mokytojų ir mokinių apklausos
 • Pamokų metu mokytojai naudoja 12 skirtingų rūšių skaitmeninį turinį.
 • Naujais dalykai pamokoje mokiniai įvardina: filmų peržiūrą ir mediateką, bandymus bei projektus, integruotas pamokas, skaidrių demonstravimą, video pamokas, grupinį darbą, žinių pritaikymą gyvenime ir draugų įvertinimą.
PASIŪLYMAI:
 • Tobulinti skaitmeninio mokymo įgūdžius, aptariant jas su kolegomis bei savarankiškai reflektuojant ir išbandant. Pereiti prie Office 365 Teams aplinkos ir vieningai (visi mokytojai, mokiniai, tėvai) ją naudoti ugdymui(si) ir komunikacijai.
 • Naudotis įvairiomis interneto svetainėmis (kurias rekomenduoja ŠMSM), kad atsirinktume reikiamus skaitmeninius išteklius.
 • Kurti skaitmeninius išteklius (užduočių lapus, testus ir kt.) bei talpinti jas į vieningą gimnazijos duomenų bazę.
 • Mokyti mokinius saugiai ir atsakingai naudoti skaitmenines technologijas.

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai. (Tobulinimo kultūra)
IŠVADOS:
Iš 5-8, I-III klasių mokinių apklausos analizės
 • Mokiniai supranta vieningą vertinimo sistemą.
 • Mokiniai pasigenda glaudesnės komunikacijos su administracija.
Iš mokytojų apklausos
 • Gimnazijoje vyrauja aukšta tobulinimosi kultūra.
 • Mokytojai patenkinti gimnazijoje vykstančiu veiklos kokybės įsivertinimo procesu ir pasitiki jo rezultatais.
Iš dokumentų analizės
 • ASAICHI susirinkimai sudarė galimybę nuolat stebėti ugdymo procesą nuotoliniu būdu bei greitai reaguoti į problemines situacijas, aktyviai bendradarbiauti.
PASIŪLYMAI:
 • Gerinti komunikaciją tarp mokinių ir administracijos.
 • Ieškoti būdų, kaip 50 proc. mokytojų, kuriems rūpi mokyklos gyvenimas, įtraukti į aktyvesnę veiklą siekiant gimnazijos tobulinimo.
 • Tęsti ASAICHI susirinkimus nuotoliniu būdu.
 • Sutvarkyti visų gimnazijos kompiuterių darbalaukius pritaikant 5S metodą.
 • Gilintis į Kaizen ir PDCA metodus.

Antikorupcinė veikla

Informacija apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos faktus teikiama anonimiškai ir neanonimiškai.

Anonimiškai:
galite parašyti anoniminį laišką gimnazijos direktoriui adresu:
Širvintų g. 16
Giedraičiai
LT-33274 Molėtų r.

Neanonimiškai:
galite parašyti elektroninį laišką adresu: info@giedraiciugimnazija.lt
galite skambinti telefonais (8 609) 13231

Paslaugos

Socialinė pedagoginė pagalba, socialinė parama, vaikų maitinimas, mokinių pavėžėjimas

Socialinio pedagogo pagalbos tikslas – padėti ugdyti mokinių asmeninius gebėjimus ir įgūdžius, bendradarbiauti su mokytojais, mokinių tėvais siekiant geresnių rezultatų.
Mokykloje dirba socialinė pedagogė Violeta Jakutienė.
Socialinio pedagogo pagalba teikiama specialiųjų poreikių mokiniams ir mokiniams, turintiems asmeninių bei elgesio problemų.
Socialinė pedagogė teikia paramą krizių metu, pagalbą sprendžiant problemas, trukdančias vaiko mokymosi procesui, konsultuoja mokinius, tėvus ir mokytojus, siekdama padėti išsiaiškinti ir suprasti tai, kas vyksta jų gyvenimo ir mokymosi erdvėje.
Socialinė pedagogė dirba darbo dienomis nuo 8 iki 15 val.
Socialinė parama mokiniams teikiama vadovaujantis Molėtų r. savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimu Nr. B1-21.

Mokinių maitinimas

Mokinių maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (2018 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-394) patvirtintu „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu“.
Nemokamus pietus gauna 87 mokiniai, nemokamus pusryčius – 4 mokiniai.
Patiekalai gimnazijos mokinių maitinimui ruošiami pagal maisto technologės Ramintos Bogušienės knygoje pateiktus valgiaraščius ir technologines korteles.

15 dienų valgiaraštis 6-10 metų vaikams
15 dienų valgiaraštis 11-18 metų vaikams

Mokinių pavėžėjimas

Mokyklinių autobusų RYTINIAI maršrutai ir grafikai 2022-2023 m.m.
Mokyklinių autobusų POPIETINIAI maršrutai ir grafikai 2022-2023 m.m.
JONIŠKIO skyriaus mokyklinio autobuso maršrutai ir grafikai 2022-2023 m.m.

Specialioji pedagoginė pagalba

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio (vaiko) ugdymosi veiksmingumą.
Mokykloje specialiąją pedagoginę pagalbą teikia specialioji pedagogė Nina Kravčenko ir logopedė Renata Zarembienė.
Specialioji pedagoginė pagalba teikiama specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, intelekto sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą turintiems mokiniams.

Specialioji pedagogė:
– padeda specialiųjų poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymosi turinį (specialiojo pedagogo kabinete arba klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
– pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, modifikuoti ar adaptuoti bendrąsias programas;
– konsultuoja tėvus vaikų ugdymo klausimais.

Konsultacijų laikas:
Pirmadienis – 7.25-7.55, 9.50-10.35, 12.00-15.35
Antradienis – 7.25-7.55, 14.35-15.35
Trečiadienis – 7.25-7.55, 13.40-15.35
Ketvirtadienis – 7.25-7.55, 14.35-15.35
Penktadienis – 7.25-7.55, 12.55-13.40, 14.35-15,35

Logopedines pratybas lanko vaikai, kuriems yra nustatyti šie kalbos sutrikimai:
– foneminės kalbos sutrikimas (netaisyklingas garsų tarimas);
– disgrafija (rašomosios kalbos sutrikimas);
– disleksija (specifinis skaitymo sutrikimas);
– kalbos neišsivystymas (visų kalbos komponentų visiškas ar dalinis nesusiformavimas).

Konsultacijų laikas:
Pirmadienis – 7.30-8.00, 12.00-13.40, 14.35-15.15
Antradienis – 7.30-8.00, 12.00-15.15
Trečiadienis – 7.30-8.00, 13.50-15.15
Ketvirtadienis – 7.30-8.00, 12.55-15.15
Penktadienis – 7.30-8.00, 12.00-15.15

Nuo 2022 m. sausio 3 d. gimnazijoje projekte „Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone“ dirba psichologė Gaila Vyšniauskaitė.  Projekto pradžia 2021 m. kovo 1 d., pabaiga 2022 m. gruodžio 22 d. 

Psichologė dirba:
pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 15.30 val.,
pietūs nuo 10.30 val. iki 11 val.

Vaiko gerovės komisija
Gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarka
Gimnazijos vaiko gerovės komisija:
1. Dalia Černiauskienė, pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
2. Jūratė Guobienė, mokytoja.
3. Elena Mackonienė, mokytojas.
4. Violeta Jakutienė, socialinė pedagogė.
5. Nina Kravčenko, specialioji pedagogė.
6. Renata Zarembienė, logopedė.
7. Bronė Grigonienė, sveikatos priežiūros specialistė.
8. Aldona Repečkienė, Giedraičių seniūnijos socialinė darbuotoja.
9. Loreta Kazlauskienė, Joniškio skyriaus logopedė.
10. Gaila Vyšniauskaitė, psichologė.
11. Jolanta Daškevičienė, komisijos sekretorė.

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaikui aplinkos ugdymui kūrimą, ugdymo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Ugdymas karjerai

Karjeros koordinatorė Violeta Jakutienė gali padėti susikurti savo karjeros kelią, t.y. pažinti save ir savo aplinką, pasirinkti karjeros veiklas ir mokymosi sritį, sudaryti karjeros planą ir pasirengti jo įgyvendinimui.

Asmens duomenų apsauga

Asmuo atsakingas už duomenų apsaugą gimnazijoje – Jūratė Guobienė
Tel.: (8 609) 13231, el.paštas: info@giedraiciugimnazija.lt

Asmens duomenų saugojimo politika
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
Vaizdo stebėjimo/filmavimo tvarkos aprašas

Naudingos nuorodos