Veikla

Finansai

Darbo užmokestis

2021 metai
I ketvirtis
II ketvirtis
2020 metai
I ketvirtis
2019 metai
I ketvirtis
2018 metai
II ketvirtis

2021 metų finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
Metinė finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

2020 metų finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
Metinė finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

2019 metų finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
Metinė finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

2018 metų finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
Metinė finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

2017 metų finansinės ataskaitos

I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita 
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
Aiškinamasis raštas

II ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmątos vykdymo ataskaitos

III ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansinės sumos pagal šaltinį
Aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Metinės ataskaitos

2017 m. metinė ataskaita

2016 metų finansinės ataskaitos

I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
Aiškinamasis raštas

II ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas

III ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės atasakita
Finansavimo būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
Aiškinamasis raštas

Metinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
Aiškinamasis raštas

Įsivertinimas

2018-2019 m.m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga.
IŠVADOS
Iš 5-8, I-III klasių mokinių apklausos analizės
1. Tik 48,4% atsakiųsių mokinių yra patenkinti savo pasiekimais, nors 90,3% teigia, kad gali mokytis geriau.
2. Dalis mokinių nereikalauja iš savęs didesnių pastangų, kad mokytųsi geriau, todėl prastėja jų rezultatai.
Iš mokinių Asmeninės pažangos lapų (APL) duomenų analizės
1. 41% respondentų džiaugiasi savo pasiekimais.
2. 89% mokinių pateikė APL.
3. 100 % respondentų padarė pažangą nors vieno mokomojo dalyko.
4. Pasiekimus su mokytojais aptarė 89% mokinių.
5. Mokymosi lūkesčius įvardina 100% mokinių.
6. Savo pasiekimus įsivertino 79 (97%) mokinių.
7. Mokinių komentarai lyginant su pernai metais yra išsamesni, informatyvesni.
8. Ne visų mokytojų komentarai informatyvūs ir išsamūs.
Iš dokumentų analizės
1. 1-4 kl. mokiniai (daugiau nei pusė) mokosi aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiais.
2. Treji metai iš eilės auga 5-IV kl. mokinių, pasiekusių aukštesnįjį lygį, skaičius (1,6%→2,5%→4,7%).
3. 5-IV kl. mažėja mokinių, pasiekusių pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, skaičius (32,3%→32,5%→28,1%).
4. 74% mokinių 5-IV klasių padarė pažangą.
5. Dauguma (60,7%) 5-IV kl. mokinių mokosi patenkinamu lygiu.
6. Mažėja mokinių, nepasiekusių patenkinamo lygio, skaičius.
7. PUPP matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimai paaugo lyginant su praėjusiais mokslo metais (matematika nuo 4,6 iki 4,8; lietuvių k. nuo 5,0 iki 5,3), bet nepasiekė praeitų mokslo metų Lietuvos vidurkio (matematika 5,0; lietuvių k. – 6,4).
PASIŪLYMAI
Iš mokinių Asmeninės pažangos lapų (APL) duomenų analizės
1. Pasibaigus I ir II pusmečiams, skirti po 2 dienas pasiekimų aptarimams.
2. Papildyti APL atskiru lapu dalyko mokytojų komentarams.
3. Mokytojams komentuoti išsamiau ir informatyviau.

2.3.1. Mokymasis. (Mokymosi konstruktyvumas, socialumas)
IŠVADOS

Iš mokytojų diskusijos protokolo:
1. Naudojami įsivertinimo būdai pamokoje – vadovėlyje ar pratybose pateikti būdai.
Iš 5-8, I-III klasių mokinių apklausos analizės
1. 25,8% respondentų siūlo kalbėti su mokiniais apie jų ateitį; profesijas ir kokių joms (profesijoms) žinių ir gebėjimų reikia.
2. 12,9% respondentai pageidauja daugiau įvairesnių pamokų (integruotų, kitoje aplinkoje, interaktyvių).
Iš dokumentų analizės
1. 74% mokinių 5-IV klasių padarė pažangą.
2. Sumažėjo rajoninių olimpiadų dalyvių skaičius (nuo 26% iki 21%), bet laimėta daugiau prizinių vietų (nuo 37% iki 42,5%).
3. Dalyvavome dviejose respublikinėse olimpiadose.
4. Treji metai iš eilės augo aktyviai sportuojančių mokinių skaičius.
5. Dalyvavome tik dailės regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose respublikiniuose konkursuose, kitų dalykų – nedalyvavo.
6. Ugdymo procesą papildė naujos patirtys dalyvaujant tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose.
7. NMPP rezultatai: – 2, 4 kl. pasiekimai atitinka metinius pasiekimų lygius;
– 6 kl. matematikos, skaitymo, rašymo pasiekimai aukštesni už visų tipų Lietuvos mokyklų pasiekimus, prasčiau įvertinta lietuvių k. raštingumas.
– 8 kl. matematikos ir gamtos mokslų pasiekimai ženkliai žemesni už visų tipų Lietuvos mokyklų pasiekimus.
PASIŪLYMAI
Iš 5-8, I-III klasių mokinių apklausos analizės
1. Įvairesniais būdais naudoti IT ugdyme.
2. Klasei išvažiuojant į edukacinę išvyką pateikti užduočių iš įvairių dalykų (atsakingas mokytojas, organizuojantis išvyką).
3. Kiekvienas mokytojas kiekvienoje 5-8, I-II klasėje veda po 2 pamokas kitoje aplinkoje, o III-IV klasėje ne mažiau kaip 1 pamoką.
4. Kiekvienas mokytojas kiekvienoje 5-8, I-II klasėje veda po 2 integruotas pamokas, o III- IV klasėje – pagal poreikį.
5. Atnaujinti ir sustiprinti Karjeros ugdymo programos įgyvendinimą, įtraukiant mokinių savęs pažinimą į ją.
6. Kviesti buvusius įvairių profesijų mokinius į klasės valandėles.
Iš dokumentų analizės
1. Lietuvių kalbos, istorijos, menų ir kt. dalykų mokytojams skatinti mokinius dalyvauti respublikiniuose konkursuose.
2. Viešinti konkursų pasiūlą skelbimų lentoje, interneto svetainėje.
3. Toliau dalyvauti tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose bei įsitraukti į naujus projektus.
4. Suteikti psichologo pagalbą 8 kl. mokiniams.

2.1.3.Orientavimasis į mokinių poreikius. (Poreikių pažinimas, pagalba mokiniui)
IŠVADOS

Iš 5-8, I-III klasių mokinių apklausos analizės
1. Tik dalis mokytojų per pamokas naudoja IT.
Iš mokytojų diskusijos protokolo:
1. Kalbėdami apie individualius poreikius, mokytojai kalba apie SUP ir gabius mokinius, nieko neužsimenama apie kitų mokinių pažinimą. Gautus duomenis panaudoja darbo pamokoje organizavimui.
Iš dokumentų analizės
1. Mokytojai visada gauna pagalbą iš VGK.
PASIŪLYMAI
Iš mokytojų diskusijos protokolo
1. Pažinti individualius poreikius visų mokinių, ne tik SUP ar gabių mokinių (diagnostiniai testai, NMPP profiliai…).
Iš dokumentų analizės
1. Padėti 5 klasės mokiniams adaptuotis pagrindiniame ugdyme, teikti pagalbą, kad pasiekimų lygis, pasiektas pradinėse klasėse, išliktų toks pat arba gerėtų.
2. 5 klasės mokinių tėvus konsultuoti apie ugdymo ypatumus pagrindiniame ugdyme bei skatinti „nepamesti dėmesio“ vaikų pasiekimams.
3. Teikti pagalbą mokiniams, kad mažėtų skaičius mokinių, kurie mokosi patenkinamu ir nepatenkinamu lygiais.
4. Dalykų mokytojams skatinti mokinių tarpusavio pagalbą moksle (turintiems sunkumų), ją laikant socialine pilietine veikla (skaičiuoti valandas).

4.2.1. Veikimas kartu. (Kolegialus mokymasis)
IŠVADOS

Iš mokytojų diskusijos protokolo
1. Dažniausia kvalifikacijos kėlimo forma išlieka seminarai (dalykiniai ar teminiai gimnazijos bedruomenei). Kitos kvalifikacijos kėlimo formos – edukacinės išvykos, KGR, dalyvavimas metodinėje dienoje, konferencijoje.
2. Mieliausia kvalifikacijos forma – praktinis seminaras, kurio metu kuriamas santykis tarp kolegų dalykininkų, ar dirbančių toje pačioje įstaigoje
3. Mokytojai kvalifikacijos kėlimo renginiuose įgytas žiniais taiko iš karto grįžę.
4. Integruotos pamokos, anot mokytojų, irgi priskirtinos kvalifikacijos kėlimo formoms.
5. Paklausti apie pagalbą kolegai ar pagalbos reikalingumą, mokytojai kalba apie bendravimą/bendradarbiavimą su kolegomis, bet neįvardina nei į ką, nei kokiu klausimu kreipėsi.
6. Mokytojams aišku, kur reikia kreiptis esant problemai.
7. Mokytojai nėra išbandę pristatytų refleksijos būdų.
8. Mokytojai skleidžia informaciją neformaliose grupėse, pvz. gerdami kavą, bei susirinkimų metu.
9. Mokytojai įvardino tik 3 iniciatyvas, kitos veiklos – ne iniciatyvos, o iš išorės gautų pasiūlymų įgyvendinimas.
Iš 5-8, I-III klasių mokinių apklausos analizės
1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas (seminarų lankymas, literatūros skaitymas ir t.t.) tik iš dalies pakeičia pamoką. 69,4% respondent teigia, kad pamokose atsiranda naujovių.
Iš dokumentų analizės
1. Mokytojai dalijasi įvairia patirtimi, įgyta seminaruose, mokymuose, išvykose, projektuose, posėdžių metu bei prie „kavos“ stalelių.
2. KGR pokalbiai nevyksta.
PASIŪLYMAI
Iš mokytojų diskusijos protokolo
1. Naudotis įvairesniais kvalifikacijos kėlimo būdais (ne tik seminarais ar metodinėmis dienomis).
2. Laikytis priimtų susitarimų, t.y. išbandyti pristatytus Refleksijos ir įsivertinimo būdus.
3. Ieškoti įvairesnių pamokos įsivertinimo būdų.
Iš 5-8, I-III klasių mokinių apklausos analizės
1. Grįžus iš seminaro ar perskaičius metodinę knygą, t. y. pakėlus kvalifikaciją bet kokiu būdu, tuoj pat (per savaitę) taikyti naujoves klasėje, pamokoje.
Iš dokumentų analizės
1. Organizuoti bendrą tarptautinę edukacinę mokytojų išvyką.
2. Priėmus bendrą susitarimą, išbandyti naują metodą, refleksijos ar įsivertinimo būdą per vieną savaitę. Po savaitės susirinkti į bendrą diskusiją ir aptarti, kaip sekėsi.
3. Pavaduotojo kabinete sukurti mokytojų diskusijų kampelį.

2.4.1. Vertinimas ugdymui
Išvados iš mokytojų diskusijos protokolo
1. Pagrindinės įsivertinimo nebuvimo pamokoje priežastys – per platus turinys, laiko vadyba, per didelis pamokos uždavinys.
Pasiūlymai iš mokytojų diskusijos protokolo
1. Apgalvoti pamokos turinį bei įsivertinimui skirti laiko pamokoje.

Antikorupcinė veikla

Informacija apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos faktus teikiama anonimiškai ir neanonimiškai.

Anonimiškai:
galite parašyti anoniminį laišką gimnazijos direktoriui adresu:
Širvintų g. 16
Giedraičiai
LT-33274 Molėtų r.

Neanonimiškai:
galite parašyti elektroninį laišką adresu: info@giedraiciugimnazija.lt
galite skambinti telefonais (8 609) 13231

Paslaugos

Socialinė pedagoginė pagalba, socialinė parama, vaikų maitinimas, mokinių pavėžėjimas

Socialinio pedagogo pagalbos tikslas – padėti ugdyti mokinių asmeninius gebėjimus ir įgūdžius, bendradarbiauti su mokytojais, mokinių tėvais siekiant geresnių rezultatų.
Mokykloje dirba socialinė pedagogė Violeta Jakutienė.
Socialinio pedagogo pagalba teikiama specialiųjų poreikių mokiniams ir mokiniams, turintiems asmeninių bei elgesio problemų.
Socialinė pedagogė teikia paramą krizių metu, pagalbą sprendžiant problemas, trukdančias vaiko mokymosi procesui, konsultuoja mokinius, tėvus ir mokytojus, siekdama padėti išsiaiškinti ir suprasti tai, kas vyksta jų gyvenimo ir mokymosi erdvėje.
Socialinė pedagogė dirba darbo dienomis nuo 8 iki 15 val.
Socialinė parama mokiniams teikiama vadovaujantis Molėtų r. savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimu Nr. B1-21.

Mokinių maitinimas

Mokinių maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (2018 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-394) patvirtintu „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu“.
Nemokamus pietus gauna 87 mokiniai, nemokamus pusryčius – 4 mokiniai.
Patiekalai gimnazijos mokinių maitinimui ruošiami pagal maisto technologės Ramintos Bogušienės knygoje pateiktus valgiaraščius ir technologines korteles.

15 dienų valgiaraštis 6-10 metų vaikams
15 dienų valgiaraštis 11-18 metų vaikams
15 dienų valgiaraštis už pinigus parduodamų patiekalų

Mokinių pavėžėjimas

Mokyklinių autobusų RYTINIAI maršrutai ir grafikai 2021-2022 m.m.
Mokyklinių autobusų POPIETINIAI maršrutai ir grafikai 2021-2022 m.m.
JONIŠKIO skyriaus mokyklinio autobuso maršrutai ir grafikai 2021-2022 m.m.

Specialioji pedagoginė pagalba

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio (vaiko) ugdymosi veiksmingumą.
Mokykloje specialiąją pedagoginę pagalbą teikia specialioji pedagogė Nina Kravčenko ir logopedė Renata Zarembienė.
Specialioji pedagoginė pagalba teikiama specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, intelekto sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą turintiems mokiniams.

Specialioji pedagogė:
– padeda specialiųjų poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymosi turinį (specialiojo pedagogo kabinete arba klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
– pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, modifikuoti ar adaptuoti bendrąsias programas;
– konsultuoja tėvus vaikų ugdymo klausimais.

Konsultacijų laikas:
Pirmadienis – 7.25-7.55
Antradienis – 7.25-7.55
Trečiadienis – 7.25-7.55
Ketvirtadienis – 7.25-7.55, 10.55-11.40, 12.00-12.45
Penktadienis – 12.00-12.45

Logopedines pratybas lanko vaikai, kuriems yra nustatyti šie kalbos sutrikimai:
– foneminės kalbos sutrikimas (netaisyklingas garsų tarimas);
– disgrafija (rašomosios kalbos sutrikimas);
– disleksija (specifinis skaitymo sutrikimas);
– kalbos neišsivystymas (visų kalbos komponentų visiškas ar dalinis nesusiformavimas).

Konsultacijų laikas:
Pirmadienis – 12.45-13.50
Antradienis – 12.45-14.00
Trečiadienis – 13.40-13.50
Ketvirtadienis – 11.45-13.40
Penktadienis – 12.00-13.30 (darželio ugdytiniai)

Vaiko gerovės komisija

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarka

Gimnazijos vaiko gerovės komisija:
1. Dalia Černiauskienė, pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
2. Jūratė Guobienė, mokytoja.
3. Elena Mackonienė, mokytojas.
4. Violeta Jakutienė, socialinė pedagogė.
5. Nina Kravčenko, specialioji pedagogė.
6. Renata Zarembienė, logopedė.
7. Bronė Grigonienė, sveikatos priežiūros specialistė.
8. Aldona Repečkienė, Giedraičių seniūnijos socialinė darbuotoja.
9. Loreta Kazlauskienė, Joniškio skyriaus logopedė.

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaikui aplinkos ugdymui kūrimą, ugdymo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Ugdymas karjerai

Karjeros koordinatorė Violeta Jakutienė gali padėti susikurti savo karjeros kelią, t.y. pažinti save ir savo aplinką, pasirinkti karjeros veiklas ir mokymosi sritį, sudaryti karjeros planą ir pasirengti jo įgyvendinimui.

Asmens duomenų apsauga

Asmuo atsakingas už duomenų apsaugą gimnazijoje – Jūratė Guobienė
Tel.: (8 609) 13231, el.paštas: info@giedraiciugimnazija.lt

Asmens duomenų saugojimo politika
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
Vaizdo stebėjimo/filmavimo tvarkos aprašas

Naudingos nuorodos