Veikla

Finansai

Darbo užmokestis

2021 metai
I ketvirtis
II ketvirtis
2020 metai
I ketvirtis
2019 metai
I ketvirtis
2018 metai
II ketvirtis

2022 metų finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
Metinė finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

2021 metų finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
Metinė finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

2020 metų finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
Metinė finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

2019 metų finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
Metinė finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

2018 metų finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
Metinė finansinė ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

Įsivertinimas

Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos 2020-2021 m.m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

2.3.1. Mokymasis. (Savivaldumas mokantis)
IŠVADOS:
Iš 5-8, I-III klasių mokinių apklausos analizės
 • Mokiniai teigia, kad moka mokytis, prisiima atsakomybę už mokymąsi, tačiau mokymosi rezultatai to nerodo.
 • Mokiniai jaučia mokytojų ir auklėtojų pagalbą.
 • Mokiniai pamokos metu negali pasirinkti, kiek sugebės išmokti.
 • Kad geriau suprastų mokantis mokiniai: kartoja, dirba su tektu, konspektuoja, informacijos ieško internete, perrašo tekstą, klausosi muzikos, grafiškai vaizduoja informaciją.
Iš mokytojų apklausos ir diskusijos
 • Mokytojai teigia, kad jau nėra tradicinių pamokų – visos modernios. Moderniai pamokai pasiruošti reikia daugiau laiko, priemonių.
 • Integruotos pamokos mėgstamos mokinių, mokytojai turėtų jas planuoti iš anksto, gerai joms pasiruošti.
 • Kūrybiškumą ugdo laisvas mokytojas, nerėminantis mokinių, leidžiantis pasirinkti veiklas, nestandartinius sprendimus.
 • Naujos mokinių kartos poreikiai skatina mokytojus keistis, ieškoti naujų darbo metodų.
Iš dokumentų analizės:
 • Gimnazijos pažangumas pagerėjo (93%, buvo 90,7%), bet suprastėjo mokymosi kokybė (44,7%, buvo 50,6%).
 • NMPP ir PUPP rezultatai žemesni nei šalies vidurkis.
 • NMPP skaitymo ir matematikos rezultatai lyginant su rezultatais prieš dvejus metus daugumos klasių (4,5,8 ir I matematika) pablogėjo, o geresni tik I klasės skaitymo.
 • 2020-2021 m.m. rajono olimpiadose lyginant su 2019-2020 m.m. dalyvavo tas pats mokinių skaičius, bet prizininkais tapo mažiau – 36,6% (buvo 70%) nuo dalyvavusiųjų.
 • Viena mokinė dalyvavo respublikinėje istorijos olimpiadoje.
 • Daugiausiai prizinių vietų rajono olimpiadose pelnė biologai (5 vietos).
 • Žymiai sumažėjo konkursų įvairovė bei dalyvavimų aktyvumas.
 • Dalyvavimą konkursuose skatino mokytojai, todėl aktyvūs dalyviai yra:
  – 3 kl. mokiniai (5 konkursai);
  – Istorijos dalyko (4 konkursai);
  – Matematikos dalyko (2 konkursai);
  – Geografijos dalyko (2 konkursai);
  – Būrelio „Reporteris“ nariai (2 konkursai).
 • Visai nedalyvavo konkursuose 1 klasės mokiniai, mažai aktyvūs 2, 4 klasių mokiniai (dalyvavo konkursuose OLIMPIS, KENGURA).
 • Mokiniai aktyviau dalyvavo įvairius dalykus apimančiuose konkursuose (OLIMPIS) bei gimnazijos mokytojų organizuojamuose renginiuose (Protmūšiuose).
 • Sumažėjo dalyvavimas dailės konkursuose.
 • Įvairiose neformaliojo ugdymo veiklose bent po vieną kartą (konkursuose, olimpiadose, parodose) dalyvavo dauguma mokinių.
PASIŪLYMAI:
 • Stiprinti lietuvių kalbos ir matematikos dėstymą – skirti papildomų valandų konsultacijoms.
 • Mokytojams skirti daugiau skirtingų užduočių mokiniams pagal jų gebėjimus ir leisti pasirinkti užduočių kiekį.
 • Suplanuoti ir vesti ne mažiau kaip 2 integruotas pamokas/pamokų ciklus kiekvienoje klasėje.
 • Kryptingai dirbti su gabiais mokiniais ir ruošti rajono olimpiadoms, ugdant atsakomybę bei savarankiškumą.
 • Pradinių klasių mokytojoms ieškoti galimybių ir sudaryti sąlygas (bendradarbiauti su tėvais juos informuojant) daugiau dalyvauti konkursuose pradinių klasių mokiniams.
 • Dalykų mokytojams paskatinti aktyviau dalyvauti mokinius nuotoliniuose konkursuose savarankiškai, o neapsiriboti tik mokinių paruošimu į savo dalyko rajoninę olimpiadą.
 • Dalykų mokytojams įtraukti mokinius į įvairesnius konkursus – rašinių, pilietiškumo, ekonomikos ir verslumo, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, fotografijos, filmų kūrimo ir kt.

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu (Narystė ir bendrakūra)
IŠVADOS:
Iš 5-8, I-III klasių mokinių apklausos analizės
 • 93% mokinių džiaugiasi, kad mokosi šioje mokykloje;
 • 86% mokiniai teigia, kad turi savo atstovus, kurie išsako mokinių nuomonę mokyklos savivaldoje, susirinkimuose;
Iš interviu su socialine pedagoge
 • Mokinių taryba nepateikė nei vieno pasiūlymo dėl veiklų
 • Mokinių tarybos nariai tik atstovavo gimnaziją kitų institucijų organizuojamuose renginiuose, patys neorganizavo renginių.
Iš dokumentų analizės
 • Mokinių darbai tik tris kartus eksponuoti gimnazijoje (mokyklos 100-mečio darbų paroda; Facebook – II kl. mokinių darbai, 7 kl. mokinio darbų paroda).
PASIŪLYMAI:
 • Aktyvinti mokinių tarybos veiklą.
 • Organizuoti gimnazijoje mokinių kūrybinių darbų parodas tiek „gyvai“, tiek Facebook‘e (atsižvelgiant į pasikeitusias ugdymosi sąlygas).
 • Kiekvienam mokytojui analizuoti, kaip jo darbas skatina mokinių saviraiškos tobulėjimą.
 • Viešinti mokinių pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose ir kt. gimnazijos interneto svetainėje, FB.

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje (Tikslingumas, įvairiapusiškumas)
IŠVADOS:
Iš mokytojų ir mokinių apklausos
 • Pamokų metu mokytojai naudoja 12 skirtingų rūšių skaitmeninį turinį.
 • Naujais dalykai pamokoje mokiniai įvardina: filmų peržiūrą ir mediateką, bandymus bei projektus, integruotas pamokas, skaidrių demonstravimą, video pamokas, grupinį darbą, žinių pritaikymą gyvenime ir draugų įvertinimą.
PASIŪLYMAI:
 • Tobulinti skaitmeninio mokymo įgūdžius, aptariant jas su kolegomis bei savarankiškai reflektuojant ir išbandant. Pereiti prie Office 365 Teams aplinkos ir vieningai (visi mokytojai, mokiniai, tėvai) ją naudoti ugdymui(si) ir komunikacijai.
 • Naudotis įvairiomis interneto svetainėmis (kurias rekomenduoja ŠMSM), kad atsirinktume reikiamus skaitmeninius išteklius.
 • Kurti skaitmeninius išteklius (užduočių lapus, testus ir kt.) bei talpinti jas į vieningą gimnazijos duomenų bazę.
 • Mokyti mokinius saugiai ir atsakingai naudoti skaitmenines technologijas.

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai. (Tobulinimo kultūra)
IŠVADOS:
Iš 5-8, I-III klasių mokinių apklausos analizės
 • Mokiniai supranta vieningą vertinimo sistemą.
 • Mokiniai pasigenda glaudesnės komunikacijos su administracija.
Iš mokytojų apklausos
 • Gimnazijoje vyrauja aukšta tobulinimosi kultūra.
 • Mokytojai patenkinti gimnazijoje vykstančiu veiklos kokybės įsivertinimo procesu ir pasitiki jo rezultatais.
Iš dokumentų analizės
 • ASAICHI susirinkimai sudarė galimybę nuolat stebėti ugdymo procesą nuotoliniu būdu bei greitai reaguoti į problemines situacijas, aktyviai bendradarbiauti.
PASIŪLYMAI:
 • Gerinti komunikaciją tarp mokinių ir administracijos.
 • Ieškoti būdų, kaip 50 proc. mokytojų, kuriems rūpi mokyklos gyvenimas, įtraukti į aktyvesnę veiklą siekiant gimnazijos tobulinimo.
 • Tęsti ASAICHI susirinkimus nuotoliniu būdu.
 • Sutvarkyti visų gimnazijos kompiuterių darbalaukius pritaikant 5S metodą.
 • Gilintis į Kaizen ir PDCA metodus.

Antikorupcinė veikla

Korupcijos prevencijos programa
Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, tarnybinius nusižengimus ar darbo pareigų pažeidimus, taip pat šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus, mėginimus nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitus grėsmę viešajam interesui keliančius arba jį pažeidžiančius teisės pažeidimus, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su gimnazija arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiančio savarankiškai dirbančio asmens statusą turinčio asmens ar asmens, priklausančio įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui, arba bet kurio fizinio asmens, teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Gimnazijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo, sprendimų priėmimo ir asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, konfidencialumo užtikrinimo tvarką.

Pažeidimas – Gimnazijoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

Asmenys, galintys teikti informaciją apie pažeidimus

Pranešimus apie pastebėtus pažeidimus Molėtų gimnazijoje gali pateikti bet kuris fizinis asmuo, kurį su gimnazija sieja ar siejo tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:
1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2) pavojaus aplinkai;
3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4) neteisėtos veiklos finansavimo;
5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6) neteisėtu būdu įgyto turto;
7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8) kitų pažeidimų.

Informaciją apie pažeidimą galite pateikti šiais būdais:

    • per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą – elektroninio pašto adresu: pranesk@giedraiciugimnazija.lt;
    • rekomenduojame pranešimą teikti užpildant šią Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimu, nurodant savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kontaktinius duomenis (gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar kitus duomenis ryšiui palaikyti); duomenis apie pažeidimą (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.); sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; jei įmanoma, bet kokius turimus dokumentus ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius; ar apie pažeidimą jau yra kam nors pranešęs ir, jei pranešė, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas; kad yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą.

SVARBU! Teikiant laisvos formos pranešimą, būtina nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu nurodant, kad „ŠI INFORMACIJA TEIKIAMA VADOVAUJANTIS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMU“. Siunčiant pranešimą paštu Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos administracijai, adresu: Širvintų g. 16, Giedraičiai, LT-33274, Molėtų r., po adresato pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

  • žodžiu, tiesiogiai atvykęs į gimnaziją pas kompetentingą subjektą (Direktorės kab., Širvintų g. 16, Giedraičiai, LT-33274, Molėtų r.). Šiuo atveju kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens sutikimą, turi teisę užfiksuoti susitikimą – daryti pokalbio įrašą ir jį išsaugoti patvarioje laikmenoje, kurioje galima rasti ieškomą informaciją, arba užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą su prierašu „Užpildyta pagal pareiškėjo žodžius“.

Asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos

Asmenims, pateikusiems informaciją apie pažeidimus, nuo pranešimo gavimo momento užtikrinamas asmens konfidencialumas ir draudimas daryti jų atžvilgiu neigiamą poveikį, neatsižvelgiant į tai, ar asmuo pateikęs pranešimą apie pažeidimą tarnyboje buvo pripažintas pranešėju, ar ne.
Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.
Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai:
1) to raštu prašo informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo;
2) informaciją apie pažeidimą teikiančio asmens pateikia informacija yra žinomai melaginga.
Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.
Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.
Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Teisės aktai

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos direktoriaus 2023 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl „Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo“ tvirtinimo“ patvirtintas Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas, kuris nustato informacijos apie gimnazijos galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Savivaldybės administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Privačių interesų deklaravimas

Privačių interesų deklaracijas rasite čia.

Paslaugos

Socialinė pedagoginė pagalba, socialinė parama, vaikų maitinimas, mokinių pavėžėjimas

Socialinio pedagogo pagalbos tikslas – padėti ugdyti mokinių asmeninius gebėjimus ir įgūdžius, bendradarbiauti su mokytojais, mokinių tėvais siekiant geresnių rezultatų.
Mokykloje dirba socialinė pedagogė Violeta Jakutienė.
Socialinio pedagogo pagalba teikiama specialiųjų poreikių mokiniams ir mokiniams, turintiems asmeninių bei elgesio problemų.
Socialinė pedagogė teikia paramą krizių metu, pagalbą sprendžiant problemas, trukdančias vaiko mokymosi procesui, konsultuoja mokinius, tėvus ir mokytojus, siekdama padėti išsiaiškinti ir suprasti tai, kas vyksta jų gyvenimo ir mokymosi erdvėje.
Socialinė pedagogė dirba darbo dienomis nuo 8 iki 15 val.
Socialinė parama mokiniams teikiama vadovaujantis Molėtų r. savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimu Nr. B1-21.

Mokinių maitinimas

Mokinių maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (2018 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-394) patvirtintu „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu“.
Nemokamus pietus gauna 87 mokiniai, nemokamus pusryčius – 4 mokiniai.
Patiekalai gimnazijos mokinių maitinimui ruošiami pagal maisto technologės Ramintos Bogušienės knygoje pateiktus valgiaraščius ir technologines korteles.

15 dienų valgiaraštis 6-10 metų vaikams
15 dienų valgiaraštis 11-18 metų vaikams

Mokinių pavėžėjimas

Mokyklinių autobusų RYTINIAI maršrutai ir grafikai 2022-2023 m.m. (Giedraičiai)
Mokyklinių autobusų POPIETINIAI maršrutai ir grafikai 2022-2023 m.m. (Giedraičiai)
Mokyklinio autobuso RYTINIAI maršrutai ir grafikai 2022-2023 m.m. (Joniškio skyrius)
Mokyklinio autobuso POPIETINIAI maršrutai ir grafikai 2022-2023 m.m. (Joniškio skyrius)

Specialioji pedagoginė pagalba

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio (vaiko) ugdymosi veiksmingumą.
Mokykloje specialiąją pedagoginę pagalbą teikia specialioji pedagogė Nina Kravčenko ir logopedė Renata Zarembienė.
Specialioji pedagoginė pagalba teikiama specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, intelekto sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą turintiems mokiniams.

Specialioji pedagogė:
– padeda specialiųjų poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymosi turinį (specialiojo pedagogo kabinete arba klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
– pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, modifikuoti ar adaptuoti bendrąsias programas;
– konsultuoja tėvus vaikų ugdymo klausimais.

Konsultacijų laikas:
Pirmadienis – 7.25-7.55, 9.50-10.35, 12.00-15.35
Antradienis – 7.25-7.55, 14.35-15.35
Trečiadienis – 7.25-7.55, 13.40-15.35
Ketvirtadienis – 7.25-7.55, 14.35-15.35
Penktadienis – 7.25-7.55, 12.55-13.40, 14.35-15,35

Logopedines pratybas lanko vaikai, kuriems yra nustatyti šie kalbos sutrikimai:
– foneminės kalbos sutrikimas (netaisyklingas garsų tarimas);
– disgrafija (rašomosios kalbos sutrikimas);
– disleksija (specifinis skaitymo sutrikimas);
– kalbos neišsivystymas (visų kalbos komponentų visiškas ar dalinis nesusiformavimas).

Konsultacijų laikas:
Pirmadienis – 7.30-8.00, 12.00-13.40, 14.35-15.15
Antradienis – 7.30-8.00, 12.00-15.15
Trečiadienis – 7.30-8.00, 13.50-15.15
Ketvirtadienis – 7.30-8.00, 12.55-15.15
Penktadienis – 7.30-8.00, 12.00-15.15

Nuo 2022 m. sausio 3 d. gimnazijoje projekte „Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone“ dirba psichologė Gaila Vyšniauskaitė.  Projekto pradžia 2021 m. kovo 1 d., pabaiga 2022 m. gruodžio 22 d. 

Psichologė dirba:
pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 15.30 val.,
pietūs nuo 10.30 val. iki 11 val.

Vaiko gerovės komisija
Gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarka
Gimnazijos vaiko gerovės komisija:
1. Dalia Černiauskienė, pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
2. Jūratė Guobienė, mokytoja.
3. Elena Mackonienė, mokytojas.
4. Violeta Jakutienė, socialinė pedagogė.
5. Nina Kravčenko, specialioji pedagogė.
6. Renata Zarembienė, logopedė.
7. Bronė Grigonienė, sveikatos priežiūros specialistė.
8. Aldona Repečkienė, Giedraičių seniūnijos socialinė darbuotoja.
9. Loreta Kazlauskienė, Joniškio skyriaus logopedė.
10. Gaila Vyšniauskaitė, psichologė.
11. Jolanta Daškevičienė, komisijos sekretorė.

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaikui aplinkos ugdymui kūrimą, ugdymo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Ugdymas karjerai

Karjeros koordinatorė Violeta Jakutienė gali padėti susikurti savo karjeros kelią, t.y. pažinti save ir savo aplinką, pasirinkti karjeros veiklas ir mokymosi sritį, sudaryti karjeros planą ir pasirengti jo įgyvendinimui.

Asmens duomenų apsauga

Asmuo atsakingas už duomenų apsaugą gimnazijoje – Jūratė Guobienė
Tel.: (8 609) 13231, el.paštas: info@giedraiciugimnazija.lt

Asmens duomenų saugojimo politika
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
Vaizdo stebėjimo/filmavimo tvarkos aprašas

Naudingos nuorodos