Ugdymas

Ugdymas

TĖVŲ INFORMAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO TVARKA
TurinysFormaDažnumas
Ugdymo proceso planavimas, įgyvendinimas ir sprendimų priėmimas.Visuotiniai tėvų susirinkimai.2 kartus per metus.
Ugdymo turinys, vertinimas, individuali informacija apie mokinių pasiekimus.Atvirų durų dienos.2 kartus per metus.
Ugdymo turinys, vertinimas, tėvų pagalba, individuali informacija apie mokinio pasiekimus, sėkmes ir nesėkmes.Klasių tėvų susirinkimai- vienas iš jų neišardomas trikampis „ Tėvas-mokytojas- vaikas“, TAMO elektroniniame dienyne.3 kartus per metus. Kasdien, neturintiems prieigos prie interneto, klasės vadovai pateikia popierines ataskaitas, kiekvieną mėnesį.
Skubi ir būtina informacija apie mokinio elgesį, mokymąsi, lankomumą.Individualūs pokalbiai su tėvais, pranešimai TAMO elektroniniame dienyne, telefonu.Pagal aplinkybes.
Apie ugdymosi programos baigimą, papildomų darbų skyrimą, palikimą kurso kartoti, kėlimo į aukštesnę klasę.Mokinių lankymai namuose.Pagal priimtus savivaldos institucijų ir komisijų nutarimus.
Pagalba tėvams, tobulinant vaikų ugdymo įgūdžius.Tėvų komitetų švietimas.2 kartus per metus.
Apie ugdymo proceso organizavimą, laimėjimus, konkursus, švietimo naujoves.Informacija mokyklos interneto svetainėje, stenduose. 
Dėl ugdymo pritaikymo.Pedagoginė konsultacij.Pagal poreikį.
Tėvų įtraukimas į įsivertinimo procesus.IQES online.Pagal mokyklos ugdymo planą.

Priėmimas

Vykdomas vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos „Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas ir Kijėlių specialiojo ugdymo centrą tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2012 m.kovo 29 d. Nr. B1-53 sprendimu. Asmenų prašymai mokytis priimami mokyklos raštinėje.

Prašymą už asmenį iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14 metų asmuo prašymą gali pateikti pats.

Sutartis dėl asmens mokymo(si) mokykloje pagal atitinkamą ugdymo programą sudaroma su mokinio iki 14 metų amžiaus tėvais ir su pačiu asmeniu virš 14 metų turint tėvo (globėjo) sutikimą.

SUTARTYS:

Priešmokyklinės grupės vaikų priėmimo į mokyklą sutartis
Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą  sutartis
14 metų ir vyresnių vaikų (suaugusiųjų) priėmimo į mokyklą sutartis

Būreliai

1. Priešmokyklinės grupės ir pradinių klasių mokinių sporto būrelis, mokytoja Jolanta Daškevičienė.
2. “Pasivaikščiojimai su istorija”, mokytoja Audronė Kimbartienė.
3. Pradinių klasių mokinių šokių būrelis, mokytoja Violeta Jakutienė.
4. Keramika, mokytoja Nina Kravčenko.
5. Dramos būrelis „Šaram baram“, auklėtoja Daiva Lutienė.
6. Įdomieji darbeliai, mokytoja Daiva Lutienė.
7. “Ant žodžio sparnų”, mokytoja Marytė Gudėnienė.
8. Sporto būrelis, mokytojas Sigitas Bimbiris.
9. Jaunimo choras, mokytoja Asta Cicėnienė.
10. Reporteris, mokytoja Vilma Putnienė.
11. Dizaino būrelis, mokytoja Nina Kravčenko.
12. Dramos būrelis, mokytoja Edita Žilinskaitė-Pukėnienė.
13. Eksperimentinė chemija, mokytoja Jūratė Guobienė.

Joniškio skyrius
1. “Judėk ir būsi sveikas”, mokytoja Dalia Kalabuckienė.
2. “Pažink žodį”, mokytoja Dalia Kalbuckienė.
3. “Gerumo mokyklėlė”, mokytoja Nastė Zarembienė.
4. “Linksmoji matematika”, mokytoja Nastė Zarembienė.

Projektai

Gimnazijos III-IV klasių mokiniai dalyvauja projekte „Nepamiršk parašiuto“. Juo siekiama moksleiviams suteikti žinių apie  valstybinį socialinį draudimą, jo sąlygas, nelegalaus darbo pavojus ir pan.

Projektas prasidėjo birželio mėnesį. Projekto koordinatoriai buvo pakviesti į renginį Vilniuje „Diena Vilniuje“. Seimo rūmuose įvyko susitikimas su Seimo pirmininku ir socialinių reikalų ir darbo, švietimo ir mokslo komitetų atstovais. Susipažinome su Seimo darbu, įstatymų leidyba, seimo istorija.  Vėliau vykome į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kur vyko projekto „Nepamiršk parašiuto“ pristatymas, susipažinimas su institucijų atstovais. Tą pačią dieną aplankėme Valstybės pažinimo centrą ir saugomų teritorijų nacionalinį lankytojų centrą.

Antras susitikimas įvyko rugpjūčio 30 dieną Utenoje. Gavome metodinį leidinį, kuriame ne tik  detaliai išdėstoma kas yra draudimas ir kam jis reikalingas, bet pateikta daug konkrečių situacijų, testų žinioms patikrinti. Panašius pratybų sąsiuvinius gavo ir mokiniai.

Planuojame vesti jungtines pamokas III-IV klasėms, vėliau dalyvauti protmūšiuose, kurie įvyks rajone, apskrityje ir Vilniuje. (Istorijos mokytoja Donata Vertinskienė)

EP Informacijos biuras Lietuvoje pradeda įgyvendinti programą „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“, kurios tikslas – skatinti aktyvų jaunimo domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje.

Programoje „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ numatytos tiek formaliojo ugdymo (integruotos pamokos apie ES ir Europos Parlamentą), tiek neformaliojo ugdymo (Europos dienos renginiai, diskusijos, informacijos apie EP ir ES sklaida) priemonės. Programoje sėkmingai dalyvaujančioms bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo mokykloms bus suteiktas Europos Parlamento ambasadorių vardas. Išrinktos aktyviausios mokyklos mokiniai bus pakviesti apsilankyti Europos Parlamente Strasbūre, o mokyklos mokytojai bus kviečiami į mokomuosius seminarus Briuselyje arba Strasbūre.
Šiais metais dalyvauti projekte užsiregistravo 59 gimnazijos ir mokyklos, tarp kurių ir mūsų gimnazija.

Gimnazija dalyvauja tarpmokyklinių partnerysčių ERASMUS+ projekte „The Media. What next?“ (Medija. Kas toliau?).
Medija – tai bendravimo priemonė, perduodanti informaciją. Medija gali būti fotografija, kinas, videotechnologija, internetas, televizija, radijas, spauda (laikraščiai, žurnalai).
Projekto dalyviai:
Slovakija – Zakladna skola
Lenkija – Szkola Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka
Čekija – Zakladni skola Nove Mesto nad Metuji
Kroatija – Osnovna skola Ante Kovacica
Lietuva – Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija
Projekto vykdymo laikas:
2018-09-01 – 2020-08-31
Peržiūrėkite laikraštį

Standartizuoti testai

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m. Mokyklos ataskaita (2 klasė)
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m. Mokyklos ataskaita (4 klasė)
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m. Mokyklos ataskaita (6 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP)

Diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6.
NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.
NMPP uždaviniai:
– suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
– suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
– nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
– atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.
– per kelerius metus numatoma pasikeisti NMPP vykdymą. Nuo 2018–2019 m.m. pradėtas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę.
NMPP vykdymas 2020 m.
– 2020 m. pavasarį (t.y. 2019-2020 m.m.) vykdomas elektroninis e-NMPP 4 ir 8 klasėse. 4 klasės mokiniai atliks skaitymo, matematikos ir pasaulio pažinimo, 8 klasėje – skaitymo, matematikos, gamtos ir socialinių mokslų testus. Rašymo testo nei 4, nei 8 klasėje nebus.
– NMPP (“popierinis”). Dėl Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo 2020 pavasarį 2 ir 6 klasėse galutinis sprendimas šiuo metu dar nepriimtas.
– NEC interneto svetainės skyrelyje Elektroniniai testai yra paskelbta elektroninių testų pavyzdžiai: 4 klasės matematika, 4 klasės pasaulio pažinimas, 8 klasės matematikos ir gamtos mokslų užduotys.
Kviečiu ketvirtokus ir aštuntokus prisijungus svečio teisėmis išbandyti elektroninius testus ir be streso rengtis patikrai.

Elektroninio NMPP vykdymo 4 ir 8 klasėse tvarkaraštis 2019-2020 m. m.

Šventės ir renginiai

Šventės ir tradiciniai renginiai

2022-2023 m.m.

Rugsėjo 1-osios šventė – rugsėjo 1 d.
Europos kalbų diena – rugsėjo 25 d.
Žydų genocido aukų atminimo diena “Atminties kelias” – rugsėjo 23 d.
Tarptautinė mokytojų diena – spalio 5 d.
STEAM diena – spalio-lapkričio mėn.
Lietuvos karių diena. Mūšių ties Giedraičiais paminėjimas – lapkričio 21 d.
Advento diena – gruodžio 22 d.
Šimtadienis – vasario 12 d.
Pilietiškumo diena – vasario 16 d.
Lietuvių kalbos dienos – vasario-kovo mėn.
Kovo 11-oji “Sveikinam Lietuvą” – kovo 10 d..
Gimnazijos gimtadienis – balandžio 15 d.
Knygos herojų diena – gegužės mėn.
Europos diena – gegužės 7 d.
Paskutinis skambutis – gegužės 24 d.
Spartakiada – birželio mėn.
Turizmo diena – birželio mėn.
Gedulo ir vilties diena – birželio 14 d.
Sveikatiados renginiai – per mokslo metus
Dalykinės olimpiados, konkursai, varžybos – per mokslo metus
Prevenciniai renginiai – per mokslo metus

Pasiekimai

2021-2022 m.m. mokinių dalyvavimas olimpiadose, konkursuose

Džiaugiamės mokiniais, kurie atstovavo gimnaziją konkursuose, olimpiadose 2020-2021 m.m. ir pasitikrino savo žinias.

1. Konkursas „OLYMPIS“ rudens sesijoje dalyvavo 20 mokinių iš 2-5 klasių, pavasario sesijoje – 13 mokinių iš 2-4 klasių.
2. Nacionalinis konkursas Konstitucijos egzaminas (nuotoliniu būdu 2020 m. lapkričio mėn). Dalyviai 6-8, I-IV klasių mokiniai (80 mokinių).
3. Tarptautinis protmūšis su Sakartvelo Etseri komanda „New friends“ (nuotoliniu būdu 2020-12-07), 10 mokinių iš 5-8, I-IV kl.
4. Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“ (2021-03-10), dalyviai – I-IV kl. mokiniai.
5. Matematikos „Kengūra 2021“ (nuotoliniu būdu, 2021-03-18). Dalyvavo 16 mokinių (D. Keturkaitė 2 kl., U. Kiškūnaitė 2 kl., L. Mateika 2 kl., U. Ivask 3 kl., B. Vainorius 3 kl., A. Kiškūnaitė 4 kl., T. Dragūnas 5 kl., G. Gadliauskas 5 kl., K. Kolosovaitė 5 kl., R. Radzevičiūtė 5 kl., F. Rinkevičiūtė 5 kl., Š. Bakas 6 kl., R. Milkevičiūtė 6 kl., K. Paršelis 6 kl., A. Povilėnas 7 kl., A. Kliucevičius I kl.) 2 kl. mokinė U. Kiškūnaitė surinko 100 grupės balų ir yra 1 vietoje Lietuvoje.
Joniškio skyriaus dalyvavo 5 mokiniai (Tumas Gelucevičius, 1 kl., Evelina Simaškaitė, 1 kl., Uosis Gelucevičius, 2 kl., Deimantas Jonas Daleckas, 4 kl., Gabrielė Daleckaitė, 8 kl.). Visi dalyvavę mokiniai yra rajono dešimtuko geriausiųjų sąraše.
6. Nacionalinio projekto MEPA protmūšis „Moterų teisės ir lyčių lygybė“ (nuotoliniu būdu 2021-03-08). Dalyviai R. Pesliakaitė I kl., A. Savanevičiūtė I kl., G. Vaškevičiūtė II kl.
7. Tarptautinė virtuali paroda „Pažink kalbos dalis“ (eksponuota naujienų portale www.manokraštas.lt). Dalyviai II kl., I kl., 7 kl. mokiniai, būrelio „Reporteris“ nariai.
8. Seimo narių D. Šakalienės ir T. Bičiūno organizuotas nuotraukų konkursas „Kaip aš švenčiu savo laisvę“. Tarp nugalėtojų – J. Kanopkaitė, I kl., būrelio „Reporteris“ narė.
9. Utenos sveikatos biuro konkursai: „Dantų priežiūra ir higiena“ – 4 mokiniai iš 3 kl. (G. Kanopka, E. Grigaravičiūtė, E. Andrejevaitė, U. Ivask) apdovanoti Padėkomis; „Sveika gyvensena“ dalyviai visi 3 kl. mokiniai, apdovanoti dovanėlėmis; paskaita – viktorina „Privalomojo sveikatos draudimo garantijos mokiniams“ – IV kl. gimnazijos klasės mokiniai apdovanoti asmeninėmis dovanėlėmis.
10. Regioninis kompiuterinių piešinių konkursas „Lietuva – mano namai“. Dalyviai 3 kl. mokinės U. Ivask, M. Vyšniauskaitė, A. Družilauskaitė apdovanotos Padėkomis.
11. Dailės konkursas – LVJC ir Japonijos ambasados projektas Wabi Sabi. Dalyviai R. Milkevičiūtė 6 kl., M. Dapolskas 7 kl., L.Kazanavičiūtė, L.Malinauskaitė, P. Stašauskaitė, J. Kildišytė – IV kl. Mokinė L. Kazanavičiūtė – konkurso laureatė.
12. Europos egzaminas (nuotoliniu būdu 2021 m. gegužės mėn.). Dalyviai I kl. mokiniai.
13. Mokiniai gamino kompozicijas iš gamtinės medžiagos gimnazijos 100-mečiui ir jomis puošė mokyklą.
14. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro „Atliekų kultūros“ egzaminas (2021-04-29). Dalyviai I kl.

Molėtų rajono olimpiadose dalyvavo 5-8; I-IV klasių mokiniai. Olimpiados vyko nuotoliniu būdu. Pradinių klasių mokiniams olimpiados nebuvo organizuotos.

Rajoninių olimpiadų nugalėtojai:
Rasa Pesliakaitė, IV kl., istorijos olimpiadoje laimėjo I-ąją vietą ir atstovavo Molėtų rajoną respublikinėje istorijos olimpiadoje;
Karolina Čivilytė, IV kl. – IT olimpiadoje II vieta;
Arminas Povilėnas, 7 kl. – geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ II vieta;
Neringa Puidokaitė, II kl. – geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ II vieta;
Rasa Pesliakaitė, IV kl. – biologijos olimpiadoje II vieta;
Emilija Putnaitė, I kl. – biologijos olimpiadoje III vieta;
Gytis Gadliauskas, 5 kl. – biologijos olimpiadoje II vieta;
Karolis Paršelis, 6 kl. – biologijos olimpiadoje II vieta;
Arminas Povilėnas, 7 kl. – biologijos olimpiadoje II vieta;
Titas Dragūnas, 5 kl. – matematikos olimpiadoje II vieta;
Arminas Povilėnas, 7 kl. – matematikos olimpiadoje II vieta;
Gabrielė Daleckaitė, 8 kl. – matematikos olimpiadoje II vieta.

Naudingos nuorodos