Naujienos

Kviečiame žaisti krepšinį

Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

2017-2020 m. gimnazija dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto metu gimnazija bus aprūpinama gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.
Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje: https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

Ugdymo procesas Joniškio skyriuje

Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos Joniškio skyriuje ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienį, 8 val. Mokiniai renkasi į klases. Į mokyklą įleidžiami tik ikimokyklinės, priešmokyklinės ir 1 klasės tėvai (su kaukėmis). Kitų klasių tėvai su mokytojais susitinka mokyklos kieme, laikydamiesi visų saugumo reikalavimų.
Į mokyklą mokiniai bus atvežami iš:
Bendžiukų – 6.45
Savidėnų – 6.55
Gackiškių – 7.00
Paąžuolių – 7.10
Židovainių – 7.15
Orališkių – 7.25
Jutonių – 7.30
Žaugėdų – 7.00
Paprūdės – 7.05
Andrulėnų – 7.10
Maldžiūnų – 7.15
Mažulių – 7.20
Surgėnų – 7.23
Antakalnio – 7.25
Arnionių I – 7.43
Sėkmingų ir saugių mokslo metų!

Direktorės įsakymas

MOLĖTŲ R. GIEDRAIČIŲ ANTANO JAROŠEVIČIAUS GIMNAZIJA
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO PROCESO STABDYMO JONIŠKIO SKYRIUJE

2020 m. rugsėjo 3 d. Nr. V-45
Giedraičiai

Vadovaudamasi Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-41 patvirtinto 2020-2021 m.m. ugdymo plano 12 punktu, ugdymo plano priedo 3.2 punktu ir Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. B22-1729,
į s a k a u stabdyti ugdymo procesą Joniškio skyriuje 2020 m. rugsėjo 3-4 d.
2. N u s t a t a u perkelti ugdymo procesą iš 2020 m. rugsėjo 1-4 d. į 2020 m. spalio 26-27 d. ir 2021 m. sausio 4-5 d.

Direktorė Irina Žiupkienė

Direktorės įsakymas

MOLĖTŲ R. GIEDRAIČIŲ ANTANO JAROŠEVIČIAUS GIMNAZIJA
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO PROCESO STABDYMO JONIŠKIO SKYRIUJE

2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-44
Giedraičiai

Vadovaudamasi Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-41 patvirtinto 2020-2021 m.m. ugdymo plano 12 punktu, ugdymo plano priedo 3.2 punktu ir susidarius ekstremaliai epidemiologinei situacijai,
į s a k a u stabdyti ugdymo procesą Joniškio skyriuje 2020 m. rugsėjo 1-2 d.

Direktorė Irina Žiupkienė

Joniškio skyrius

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. B1-135 „dėl Molėtų r. Joniškio mokyklos-daugiafunkio centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras prijungiamas prie Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos ir vadinamas Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos Joniškio skyriumi.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas
– Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos Joniškio skyriaus įsteigimo data – 2020 m. rugsėjo 1 d.;
– Joniškio skyriaus buveinė – Arino g. 14, LT-33224 Joniškio mst., Molėtų rajonas;
– Joniškio skyrius vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo, pradinio ugdymo, individualizuotą pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies, individualizuotą pagrindinio ugdymo pirmosios dalies bei neformaliojo vaikų švietimo programas;
– Joniškio skyriaus mokymo formos ir mokymo organizavimo būdai – grupinio mokymosi, vykdomas kasdienio mokymo proceso organizavimo būdu;
– Joniškio skyrius išduoda pradinio išsilavinimo, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus;
– Joniškio skyriaus mokymo kalba – lietuvių.

Ugdymo procesas 2020-2021 m.m.

Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos ugdymo proceso įgyvendinimo rekomendacijos 2020-2021 m.m.

Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Turi būti maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių:
– draudžiama eiti į mokyklą mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas (kūno temperatūra 37,3 laipsniai ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
– pilnamečiai asmenys, mokinių tėvai, gimnazijos svečiai, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 m atstumas, dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
– ribojami mokyklos bendruomenės narių kontaktai.

MOKYMOSI VIETA
– 2020-2021 m.m. kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti patalpa:
• priešmokyklinė grupė – cokolinis aukštas (priešais rūbinę);
• 1 klasė – naujo priestato 1 aukštas;
• 2 klasė – naujo priestato 1 aukštas;
• 3 klasė – naujo priestato 1 aukštas;
• 4 klasė – naujo priestato 1 aukštas;

• 5 kl. – matematikos kabinetas;
• 6 kl. – fizikos kabinetas;
• 7 kl. – spec. pedagogės Ninos kabinetas;
• 8 kl. – seno priestato 1 aukštas (buvusi 2 klasė);

• I klasė – lietuvių k. kabinetas (mokyt. R. Kaminskienės);
• II klasė – istorijos kabinetas;
• III klasė – lietuvių k. kabinetas (mokyt. Vilmos Putnienės);
• IV klasė – dailės/rusų k. kabinetas (pagal pasirinktus mokymosi lygius).

– muzikos, technologijų, informacinių technologijų, chemijos dalykų pamokos vyks jiems tų dalykų kabinetuose.

VIRŠUTINIUS DRABUŽIUS (STRIUKES, PALTUS) NUSIRENGSIME:
• priešmokyklinė grupė, 1-4 kl., 8 kl. – rūbinėje klasei skirtoje vietoje;
• 5-7 kl., I-IV kl. – koridoriuje tame aukšte, kur yra tos klasės kabinetas.

KIEKVIENAI MOKINIŲ GRUPEI PRISKIRIAMI TUALETAI:
• priešmokyklinė grupė – cokoliniame aukšte;
• 1-4 kl. ir 8 kl. – naujojo priestato pirmame aukšte;
• 5-7 kl. – naujojo priestato antrame aukšte;
• I-IV kl. – senojo priestato pirmajame aukšte (pradinių klasių tualetai).

MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS GIMNAZIJOJE:
• į gimnaziją priešmokyklinė grupė, 1-4 kl. ir 8 kl. įeina ir namo išeina pro rūsio įėjimą/ išėjimą;
• 8 kl. per pertraukas į lauką išeina pro pagrindines duris į kiemą;
• priešmokyklinė grupė, 1-4 kl. per pertraukas į lauką išeina pro duris link mokytojų namo;
• 5-7 kl. įeina ir per pertraukas bei po pamokų į lauką išeina pro duris prie sporto salės;
• I-IV kl. įeina ir per pertraukas bei po pamokų į lauką išeina pro pagrindines duris į kiemą.
• koridoriuose mokinių judėjimo kryptys bus pažymėtos nuorodomis (rodyklėmis).

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI:
• pagal tvarkaraštį vyks kai kurių dalykų po dvi pamokas iš eilės;
• skambutis skambės tik į pamoką:
1 pamoka – 8.00
2 pamoka – 8.55
3 pamoka – 9.50
4 pamoka – 10.55
5 pamoka – 12.00
6 pamoka – 12.55
7 pamoka – 13.50
• vienos pamokos trukmė 45 min., dvigubos pamokos trukmė 90 min. Pamokos pabaigą skelbia mokytojas;
• organizuojamos 2 ilgosios pertraukos po 20 min. po 3 ir 4 pamokų pavalgyti, pasivaikščioti lauke, pailsėti;
• įvairių dalykų pamokos, jeigu leis oro temperatūros sąlygos, organizuojamos lauke;
• pamokų pradžios laikas 8.00 val.;
• mokiniams bus teikiama švietimo ir mokymosi pagalba;
• ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis, mokiniai privalo turėti savo priemones.

MOKINIŲ MAITINIMAS:
• mokyklos valgykloje mokiniai maitinami tik jiems skirtu laiku:
– priešmokyklinė grupė ir 1-4 kl. – 10.20-10.35
– 5-8 kl. – 10.35-10.55
– I-IV kl. – 11.40-12.00 (po 4 pamokų)
• mokyklos valgykloje skirtingų klasių mokiniams skirtos atskiros erdvės;
• atsineštas iš namų maistas valgomas klasėje (bet kurios pertraukos metu), laikantis higienos taisyklių, arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
• mokyklos valgykloje prašome laikytis tinkamos rankų higienos.

MOKINIŲ VEŽIOJIMAS:
• mokiniai mokykliniame autobuse sėdi: su savo broliais/seserimis; su klasės draugu; su to paties koncentro mokiniu;
• mokiniai, važiuojantys mokykliniu autobusu, turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
• mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
• mokiniai, važiuojantys į gimnaziją maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Kviečiame prisidėti

2020 m. spalio 17 d. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija švęs 100 metų jubiliejų.
Kviečiame buvusius mokytojus, darbuotojus ir mokinius atvykti į šventę.
Taip pat kreipiamės į visus, prašydami paremti gimnaziją asmeninėmis lėšomis, kurios bus panaudotos šventiniams renginiams organizuoti.
Sąskaitos Nr. LT824010051005216744

Saugiai elkimės vandenyje

Svarbi informacija

Konkursas

Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija skelbia atranką
kūno kultūros mokytojo pareigoms užimti

Pareigybės pavadinimas: kūno kultūros mokytojas.
Darbo krūvis (per savaitę): 18 kontaktinių val.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota nuo 2020-09-01
Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (pageidautina).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val.
Dokumentų priėmimo pradžia – 2020 m. birželio 1 d., pabaiga – 2020 m. birželio 15 d.

Dokumentai pateikiami:
– atnešant adresu: Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Širvintų g. 16, Giedraičiai, Molėtų r.,
– siunčiant registruotu laišku adresu: Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Širvintų g. 16, Giedraičiai, LT-33274 Molėtų r.;
– siunčiant elektroniniu paštu rastine@giedraiciugimnazija.lt.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Informacija apie atranką teikiama tel. (8 383) 55 110 ir el.paštu rastine@giedraiciugimnazija.lt
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Kada baigsis mokslo metai?

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 8 d. įsakymais Nr. V-681 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Nr. V-689 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo 2020 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Molėtų rajono mokyklų ugdymo planų pakeitimų projektų suderinimo“ ir atsižvelgdama į Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos tarybos 2020 m. gegužės 14 d. protokolą Nr. 3,
n u s t a t a u ugdymo procesą gimnazijoje nuotoliniu būdu vykdyti:
IV kl. – iki gegužės 18 d;
priešmokyklinė grupė ir 1-4 kl. – iki gegužės 29 d;
5-8 kl., I-III kl. – iki birželio 8 d.

Direktorė Irina Žiupkienė

Pranešimas

PRANEŠIMAS APIE MOKYKLOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO SUDARYMĄ

Pranešame, jog vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. B1-75 „Dėl sutikimo reorganizuoti Molėtų r. Joniškio mokyklą-daugiafunkcį centrą, prijungiant prie Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos kaip pagrindinio ugdymo pirmosios dalies skyrių“, reorganizuojama Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras.
Reorganizuojama įstaiga – Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras: teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; buveinė – Arino g. 14, Joniškis, LT-33224 Molėtų r.; įstaigos kodas 191228541. Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre, registracijos Nr. 4400-0571-1011, registracijos data 1994-10-20.
Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija: teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga: buveinė – Širvintų g. 16, Giedraičiai, LT-33274 Molėtų r.; įstaigos kodas 191228160. Mokykla registruota juridinių asmenų registre, registracijos Nr. 6291-1000-5018, registracijos data 1995-06-09. Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre.
Reorganizavimo tikslas – optimizuoti švietimo įstaigų tinklą, racionaliau panaudoti įstaigų valdymo ir aplinkos lėšas.
Reorganizavimo būdas – Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras prijungiamas prie Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos, įsteigiant pagrindinio ugdymo pirmosios dalies skyrių. Po reorganizavimo veikiančios įstaigos pavadinimas – Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos Joniškio skyrius.
Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras reorganizuojamas iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. Visi suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su reorganizuojamų ir reorganizavime dalyvaujančių prijungimo būdu įstaigų reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo veiklą tęsiančios Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos nuostatų projektu bei kitais dokumentais, kurie skelbiami Molėtų r. Joniškio mokyklos-daugiafunkcio centro internetinėje svetainėje www.joniskis.moletai.lm.lt ir Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos internetinėje svetainėje www.giedraiciugimnazija.lt .
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 str. 10 dalimi, reorganizuojamos įstaigos kreditoriai savo reikalavimus gali pateikti ne vėliau kaip per 60 dienų nuo viešojo paskelbimo apie biudžetinės įstaigos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą pirmos dienos, t.y. 2020 m. liepos 14 d.

Molėtų r. Joniškio mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo prijungimo būdu prie Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos sąlygų aprašas

Svarbi informacija

Patarimai dėl saugumo internete

Mokytojai ir tėvai turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kaip vaikai naudojasi įrenginiais, ką veikia nuotolinių pamokų metu. Kaip ir realiame gyvenime, taip ir virtualioje erdvėje pamokos turėtų vykti laikantis tam tikrų principų – tam skirtose platformose pamokos turėtų vykti tik uždarai mokinių grupei, neleidžiant viešų prisijungimų kitiems dalyviams bei laikantis ir „gyvai“ pamokai taikomų drausmės ir mandagaus elgesio taisyklių.
Keletas bendrų patarimų mokytojams ir tėvams, kaip užtikrinti vaikų saugumą internete.

Svarbi informacija

Kur kreiptis?

Policija informuoja

Svarbi informacija

Kur kreiptis?

Informacinių technologijų mokytojas Jonas Bareikis paskirtas skaitmeninių technologijų administratoriumi (IKT koordinatoriumi). Kilus klausimams dėl informacinių technologijų naudojimo nuotoliniam mokymui ar darbui, galite skambinti Jonui Bareikiui tel. (8 605) 10813

Svarbi informacija

Atmintinė

Dabar labai reikalingas visų susitelkimas ir pastangos, kad koronaviruso plitimas būtų suvaldytas, kad būtų apsaugoti visi šalies gyventojai, o ypač mūsų vaikai.
Visa aktualiausia informacija – naujausi švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, susiję su koronaviruso sukeltomis aplinkybėmis, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, bendros sveikatos specialistų rekomendacijos, naudingos nuorodos – skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto puslapio specialiame skyrelyje https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso.
Kadangi tiek tarptautinė, tiek nacionalinė situacija nuolat kinta, bus priimami ir nauji sprendimai. Todėl prašome reguliariai sekti oficialiose Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėse pateiktą aktualiausią informaciją.

BŪTINAI PASKAITYKITE.
Atmintinė, kaip elgtis ir ką reikėtų žinoti švietimo bendruomenės nariams Lietuvoje paskelbus karantiną.

Svarbi informacija

Dėl ugdymo proceso sustabdymo

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijas ir vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu,
stabdomas ugdymo procesas gimnazijoje
nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. kovo 27 d.

Prašome būti atsakingais ir laikytis rekomendacijų.

Saugokime save ir kitus

Aktuali ir nuolat atnaujinama informacija apie virusą, jo paplitimą, grėsmes ir apsisaugojimą pateikiama:
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklapyje: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) tinklapyje: http://nvsc.lrv.lt/
Užkrečiamų ligų ir AIDS centro tinklapyje: http://www.ulac.lt/lt/covid-19-isplitimas
Veikia karštoji linija – gyventojai gali konsultuotis telefonu 8 618 79984 (visą parą konsultuoja NVSC specialistai).

1,2% GMP gimnazijai

Prašome paremti
Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos mokinių ugdymosi procesą ir ugdymosi aplinkų kūrimą, pervedant 1,2% GPM
į sąskaitą LT914010045500050161.
Dėkojame už Jūsų paramą.

Svečiuose pasienio rinktinės pareigūnės

Kovo mėn. gimnazijoje vyksta Karjeros dienos. Kovo 5 d. susitikti su vyresnių klasių moksleiviais atvyko Vilniaus Pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnės Jolanta Vaickuvienė ir Vaida Mikulėnienė. Mokiniai susipažino su pasienio tarnybos pagrindinėmis funkcijomis – sienos apsauga, migracijos procesų kontrole, paieškos darbais ir kt. Taip pat sužinojo, kokie yra reikalavimai norint tapti pasieniečiu, kinologu. Gimnazistai domėjosi mokymosi ir pasieniečių darbo sąlygomis, galimybe dalyvauti misijose užsienyje. Viešnios papasakojo apie studijas M Romerio universitete, pabrėžė, kad, jau įstojus mokytis, tampama statutiniu pareigūnu – tai ne tik garbė, bet ir didelė atsakomybė. Ne veltui pasieniečių devizas – „Kilnumas – Ištvermė – Drąsa“. Dėkojame pareigūnėms už turiningą susitikimą. Tekstas: Dalia Černiauskienė. Foto: Emilijus Petkus, Eimantė Stankevičiūtė.

Kviečiame prisidėti

2020 m. rugsėjo mėn. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija švęs 100 metų jubiliejų.
Kviečiame buvusius mokytojus, darbuotojus ir mokinius atvykti į šventę.
Taip pat kreipiamės į visus, prašydami paremti gimnaziją asmeninėmis lėšomis, kurios bus panaudotos šventiniams renginiams organizuoti.
Sąskaitos Nr. LT824010051005216744

Svečiuose rėmėjai

Vasario 28 d. gimnazijoje lankėsi mūsų rėmėjai – UAB „Linea libera“ vadovas Juozas Daugvila su kolegėmis. Svečiai apžiūrėjo gimnazijos erdves, bendravo su mokytojais ir mokiniais, domėjosi technologijų naudojimu ir inovacijų skatinimu ugdymo procese. Nuoširdžiai dėkojame UAB „Linea libera“ kolektyvui už dėmesį ir paramą mūsų gimnazijai.

Valdovų rūmuose

Vasario 27 d. priešmokyklinukai keliavo į Valdovų rūmus ir dalyvavo edukacinėje veikloje „Pasivaikščiojimas muziejaus karalystėje“. Vaikai sužinojo, kas yra muziejus, kokias senos istorijos paslaptis jis saugo. Viską išsiaiškinę su gide Lina, pasipuošę karūnomis kaip tikri karaliai ir karalienės, vaikai vaikščiojo po muziejų, ieškojo vitrinose pasislėpusių archeologinių radinių. Vaikai su gide aplankė atkurtas rūmų menes, papuoštas paslaptingais baldais, valdovų portretais, sužinojo, kas šiuose rūmuose gyveno ir ką ten veikė. Aplankę Valdovų rūmus, funikulieriumi pasikėlėme į Gedimino kalną, pasigrožėjome miesto panorama, iš arti pamatėme didingą Gedimino pilį. Vaikai labai džiaugėsi išvyka ir linksmi grįžo namo. Tekstas ir foto Daiva Lutienė

Svečiuose karys

Vasario 24 d. III-IV kl. mokiniai dalyvavo susitikime su Molėtų karo prievolės ir komplektavimo poskyrio verbuotoju grandiniu Danu Mačiuliu. Svečias papasakojo apie tarnybą Lietuvos kariuomenėje, galimybes tapti kariu, paaiškino, kas yra karys ir kariūnas, atsakė į visus gimnazistų klausimus.

Mokiniai konferencijoje

Vasario 21-22 d. Molėtuose vyko mokinių savivaldų konferencija „Kaip nuversti kalnus dar mokykloje?“. Šios konferencijos metu moksleiviai klausėsi paskaitos, kurią vedė atstovai iš Whatansu. Moksleiviai dalyvavo diskusijose, kurioje turėjo galimybę pakalbėti su LMS MRMT savanoriais apie mokinių savivaldą, savo mokyklą ir su ją susijusiais klausimais. Vakare MSK dalyviai buvo nustebinti grupių „Pankoliai“ ir „Dark Light“ pasirodymais. Kitą dieną dalyvavome viktorinoje apie „Ž. E. M. E.“. Net nepastebėjome kaip greitai teko atsisveikinti su kitomis mokyklų savivaldomis bei LMS MRMT savanoriais. Grįžome pasisėmę pilną bagažą idėjų bei naujų tikslų. Dėkojame LMS MRMT savanoriams už šiltą bendravimą ir buvimą su mumis.
Tekstas ir foto: Eimantė Stankevičiūtė

Pasveikinta būki, Vasario 16-oji!

Vasario 15 d. gimnazijoje vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas „Pasveikinta būki, Vasario 16-oji!“. Sporto salėje nuskambėjusį mokinių sveikinimą Lietuvai pratęsė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“. Dainų ir šokių pynė džiugino gimnazistus, jų tėvelius, mokytojus, giedraitiškius. Audringais aplodismentais dėkojome ansambliečiams už neeilinį reginį. Po koncerto gimnazijos kieme vaišinomės šaulių išvirta žvėrienos sriuba. Vasario 16 d. nuo Šaulių namų prie Nepriklausomybės paminklo buvo atnešta ir pakelta vėliava. Gimnazijos sporto salėje vyko tradicinis krepšinio turnyras. O po šv. Mišių šv. Baltramiejaus bažnyčioje, šventė tęsėsi Kiemento paežerėje. Foto: sesės Čivilytės ir Aldona Baranauskienė

Wabi-sabi užsiėmimas

Vasario 13 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vyko projekto „Wabi-sabi: tobulumas netobulume“ mokymai, kuriuose dalyvavo 8 mūsų gimnazijos mokiniai, besidomintys menu. Įdomiuose užsiėmimuose išbandėme Edo sarasa marginimo techniką. Kūrėme knygelę, kurios viršelį iliustravome naudodami trafaretus ir akvarelę. Knygelę įrišome japoniška knygų įrišimo technika. Užsiėmimai praplėtė mūsų akiratį – išbandėme nepažįstamas technikas, paskanavome japoniškų salotų, daug sužinojome apie japonų kultūrą.
Tekstas: Janina Kildišytė ir Lėja Kazanavičiūtė. Foto: Nina Kravčenko

"Nepamiršk parašiuto"

Vasario 13 d. gimnazijos III-IV kl. komanda, sudaryta iš 5 mokinių, dalyvavo „Nepamiršk Parašiuto“ protmūšyje Utenos kultūros centre. Protmūšis vyko nacionaliniu mastu. Protmūšyje vyravo puiki atmosfera, renginį vedė Robertas Petrauskas. Mūsų komanda užėmė 8 vietą apskrityje iš 14 komandų. Tai buvo tik pirmas turas, kitas žaidimas – kovo 19 d.
Tekstas ir foto: Emilijus Petkus

Konkursas "Lietuvos istorijos žinovas"

Vasario 12 d. gimnazijoje vyko nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos žinovas“ I etapas, kuriame dalyvavo 60 gimnazistų. Konkursas skirtas paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, skatinti kiekvieną Lietuvos pilietį nuolat domėtis Lietuvos istorija, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo jausmą savo valstybe. Geriausiai į konkurso klausimus atsakė 8 kl. mokiniai Augustas ir Rapolas, IV kl. mokiniai Germanas ir Augustas A.

Šimtadienis

Vasario 7 d., penktadienį, III klasė abiturientams surengė linksmą su išdaigomis šimtadienio šventę. Šimtadienio tema – „ Ligoninė“. Per 5 pamoką gavome skubų iškvietimą, kad IV-tokai per daug pasinėrė į egzaminų pasiruošimą, todėl skubėjome jiems padėti. Kad greičiau pasveiktų, skyrėme jiems nelengvas užduotis sporto salėje, šokį priešmokyklinėje grupėje, sveikatinimo procedūras fojė.
Vakare aktų salėje vyko reabilitacijos kursas. Susirinko tėveliai, mokytojai, mokiniai ir draugai pasveikinti abiturientus ir padėti jiems reabilituotis. III klasės „gydytojai ir seselės“ tikrino abiturientų sveikatą, išrašė vaistus greitesniam pasveikimui, parodė filmuką iš IV-tokai nuotraukų, praleistų mokykloje ir už mokyklos ribų. Praėję reabilitacijos kursą, abiturientai gavo pusatestačius ir kalendorių su palinkėjimais.
Susirinkusius pasveikino pirmosios IV-tokų mokytojos Jolanta ir Laima, auklėtojai, buvusi direktorė, tėveliai ir gimnazijos direktorė.
Šventės pabaigoje IV klasės gimnazistai nustebino sceniniu įvaizdžiu ir tobulai atliktu šokiu. Mes gavome iš jų mokyklos palikimą, kuri saugosime ir tausosime. Dėkojame!
Linkime abiturientams, kad mūsų išrašyti vaistukai padėtų jiems pasiruošti egzaminams ir puikiai juos išlaikyti!
Tekstas ir foto: III klasės mokiniai

Susitikimas su policijos atstovais

Vasario 5 d. 5-8 ir I-II klasių mokiniai bei gimnazijos mokinių tėvai dalyvavo susitikime su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos atstovu Gyčiu Makavecku ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnėmis Neringa Purliene ir Lina Šeikiene.
Tėvams ir mokiniams pareigūnai kalbėjo apie teisės pažeidimus, jų pasekmes ir atsakomybę. Susitikimo metu mokiniai dalyvavo viktorinoje.
Tekstas ir foto: Violeta Jakutienė

Žvilgsnis į istoriją

Vasario 4 d. 8 ir I-IV klasių mokiniai susitiko su politiku Pauliumi Saudargu ir Goda Krukauskiene, kurie pristatė savo naują knygą „Kalinio riba“ ir parodė filmuotus interviu su buvusiais politiniais kaliniais. Knygoje „Kalinio riba“ susijungia daugybė autentiškų Gulagą išgyvenusių žmonių istorijų su šiuolaikinio mokslo įžvalgomis. Po knygos pristatymo ir filmuotos medžiagos svečiai surengė mokiniams trumpą viktoriną ir teisingai atsakiusiems padovanojo po knygą.

Stalo teniso varžybos

Sausio 30 dieną Molėtų progimnazijoje vyko stalo teniso varžybos. Jose dalyvavo Molėtų gimnazija ir progimnazija, Suginčių mokykla ir Giedraičių gimnazistai. Mūsų gimnazijos merginų komanda prieš Molėtų progimnazijos mokines pasirodė puikiai ir laimėjo I-ąją vietą! Šiais metais kukliau sekėsi vaikinams, jie liko ketvirti. Varžybų dalyvius pasveikino ir apdovanojimus įteikė Molėtų sporto centro direktorius Mindaugas Kildišius.
Tekstas Justina Kanopkaitė
Foto Aldona Baranauskienė

Įdomi išvyka į grybyną

Sausio 29 d. gimnazijos 3 klasė vyko į Riešės grybyną. Trečiokai pasakoja: „Tik įėjus, mus apgaubė miško žemės kvapai ir didžiulių ventiliatorių skleidžiami garsai. Pievagrybių auginimo technologas Romanas vedžiojo mus iš skyriaus į skyrių, kurių iš viso yra net 28. Juose skirtingose temperatūrose ruošiamos lentynos kompostui, bręsta grybiena, kalasi mikroskopinės grybų kepurėlės. Kitame skyriuje moterys pievagrybius rauna, valo ir deda į dėžutes. Sužinojome, kad nuo grybiena užsėto komposto patalpinimo į lentynas iki grybų sudygimo praeina 16 dienų. Yra trys grybų augimo bangos. Lankydamiesi grybyne, sutikome ten dirbančią klasioko Luko mamą Viktoriją, kuri su kitomis darbuotojomis pjovė 1-ąją pievagrybių bangą. Apsilankymas grybyne mums labai patiko“.
Tekstas ir foto: 3 klasės vadovė Audronė Kimbartienė

Minime Sausio 13-ąją

Sausio 13-ąją gimnazijoje tradiciškai paminėta Laisvės gynėjų diena. Didžioji dalis gimnazistų ir mokytojų atėjo į mokyklą įsisegę neužmirštuolės žiedą, pastaraisiais metais išpopuliarėjusį atminimo simbolį. 8 valandą ryto gimnazijos languose sušvito žvakių liepsnelės, o aktų salėje vykusio minėjimo metu renginio dalyviai ištarė AČIŪ žuvusiems už mūsų laisvę.

Bėgame „Gyvybės ir mirties keliu“

Sausio 11 dieną jau 29-ąjį kartą vykstantis bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“ tradiciškai vidurdienį prasidėjo nuo žuvusiųjų amžinojo poilsio vietos Antakalnio kapinėse ir maždaug po pusantros valandos baigėsi prie Vilniaus televizijos bokšto. Bėgime Laisvės gynėjams atminti dalyvavo beveik 9000 dalyvių. Bėgo ne tik lietuviai, bet ir dalyviai iš Japonijos, Ukrainos, Kroatijos, Estijos, Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos ir kitų šalių.
Kartu su Utenos Šaulių sąjungos rinktinės šauliais tylos minute pagerbėme Sausio 13-osios įvykių aukas Antakalnio karių kapinėse, prie paminklo žuvusiems padėjome gėlių, uždegėme žvakutes, šaulių gretas papildė jaunieji šauliai.
Mūsų gimnazistai sėkmingai įveikė 9 km distanciją ir buvo apdovanoti atminimo medaliais, bet svarbiausia, pasijuto tikrais šalies patriotais.
Tekstas ir foto: mokytoja A. Baranauskienė

Pažintis su senaisiais muzikos instrumentais

Sausio 10 dieną gimnazijoje vyko edukacinis koncertas „Senieji Lietuvos instrumentai“. Unikalų Lietuvos muzikinį paveldą pristatė kompozitorius multiinstrumentalistas Saulius Petreikis.
Mokiniai turėjo galimybę ne tik pamatyti daugiau nei 30-ies instrumentų kolekciją, bet ir išgirsti tradicinį muzikos skambesį bei šiuolaikines improvizacijas.
Renginys apmokėtas Kultūros paso lėšomis.

Linkime sveikatos

Sausio 6 dieną Lietuvą aplankė Trys karaliai, o mūsų gimnazijos priešmokyklinės grupės auklėtoja Daiva Lutienė aplankė Santariškių klinikų vaikų onkohematologijos skyriaus ligoniukus ir perdavė akcijos „Kalėdinių pyragų diena“ metu paaukotus pinigus. Linkime kuo greičiau pasveikti mažiesiems skyriaus pacientams ir dar kartą dėkojame visai gimnazijos bendruomenei, prisidėjusiai prie šios akcijos.

Akcijos: "AŠ NERŪKAU. PRISIJUNK IR TU" ir "Obuolys vietoj cigaretės"

Gegužės 31-oji – Pasaulinė diena be tabako, kurios tikslas yra apsaugoti dabartinę ir būsimas kartas nuo tabako vartojimo bei pasyvaus rūkymo sukeliamų pavojų. Šią dieną gimnazijoje vyko akcijos, kuriomis visi buvo skatinami nerūkyti ir prisijungti prie nerūkančiųjų gretų, o rūkantieji buvo skatinami bent vieną dieną nerūkyti ir pasinaudoti patarimais padedančiais mesti rūkyti.Visi akcijų dalyviai buvo kviečiami rūpintis sveikata ir iškeisti cigaretę į obuolį. Gimnazijos mokiniai ir mokytojai, visi prisijungiantys prie nerūkančiųjų gretų, pasirašė savo vardus ant ženklo, tuo sau pasižadėdami niekada nerūkyti, ir juos paskelbė stende. Akcijas organizavo visuomenės sveikatos specialistė Bronė Grigonienė kartu su 7 klasės mokine Justina Kanopkaite ir gimnazijos II klasės mokine Eimante Stankevičiūte.

Renginys Šeimos dienai

Gegužės 22 dieną į gimnazijos Dubingių skyriaus patalpas rinkosi vaikučiai ir jų tėveliai į bendrą sveikatinimo renginį šeimos dienai. Renginio, kurį vedė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Bronė Grigonienė, tikslas– formuoti teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną, ugdyti poreikį būti fiziškai aktyviems drauge su šeima, suvokti aktyvumo svarbą fizinei ir psichinei sveikatai. Sveikatos priežiūros specialistė renginio metu pristatė tėveliams ir kartu aptarė maisto pasirinkimo ir fizinio aktyvumo piramides, aptarė, jog sveika gyvensena – tai aktyvus gyvenimo būdas ir sveikatai palanki mityba, vaiko išmokimas susidoroti su stresu , pakankamas miegas.

Ugdant jų supratimą apie sveikatai palankų maistą, mokiniai bei jų tėveliai buvo pakviesti dalyvauti bendrose veiklose: vaisių ir daržovių piešinių pasirinkimo, spalvinimo bei pristatymo projekte; sveikuoliškų vaisinių saldainių degustavime, aptarime bei gamyboje.  Koks svarbus sveikatai aktyvus judėjimas įsitikinome visi vaidindami rusų liaudies pasaką „Ropė“.

Šiuo renginiu mokytojos bei sveikatos priežiūros specialistė siekė, kad įgytos žinios ir įgūdžiai padėtų vaikams augti sveikais, saugoti savo sveikatą, tapti aktyviais, užsigrūdinusiais ir laimingais žmonėmis. Visiems vaikams ir tėveliams buvo padėkota už aktyvų, smagų ir nuoširdų bendradarbiavimą, dalyvavimą ir domėjimąsi vaiko gyvenimu mokykloje ir už norą, kad vaikai augtų sveiki ir laimingi.Patys vaikai sako, kad jiems svarbu augti sveikiems, žvaliems ir susirasti daug draugų. Renginyje visa mokyklos bendruomenė patyrė daug gerų emocijų.

Matau mikrobą!

Gimnazijos pirmokai gegužės mėnesį su mokyklos sveikatos priežiūros specialiste ėjo į lauką, norėdami sužinoti, kaip mikrobai pakliūva ant rankyčių ir kaip įmanoma juos pamatyti. Pamokos pradžioje mokiniai išklausė teorines žinias, o vėliau patys veikė praktiškai: žaidė, sodino ir skynė gėles, rinko daržoves, glostė naminius paukščius. Grįžę iš lauko vaikai stebėjo pasislėpusias „bakterijas“ UV žibintuvėlio pagalba, o paskui tinkamai plovėsi rankas. Pamatę ant rankyčių, ant gėlių, vaisių, daržovių, žaislų bei augintinių „mikrobus“, pirmokai įsitikino, kad būtina rankas plauti visada, o vaisius ir daržoves, parsinešus iš lauko ar iš parduotuvės taip pat visada reikia pirmiausia nuplauti. Tik teisingai plaunant rankytes galima gerai jas nuplauti, kad būtų švarios ir ant jų neliktų mikrobų.

Svečiuose "Teatriukas"

Gimnazijos 1-6 klasių mokinius savo pasirodymu „Kalvio pasaka“ pradžiugino ilgamečiai gimnazijos draugai ir socialiniai partneriai – aktorių trupė „Teatriukas“. Vaikai dėmesingai žiūrėjo teatralizuotą Martyno Vainilaičio pasaką, atsakinėjo į aktorių klausimus, galėjo pagroti liaudiškais muzikos instrumentais.

Taip pat primename, kad „Teatriuko“ aktoriai Dalia Mikoliūnaitė ir Žilvinas Ramanauskas tęsia vasaros stovyklos tradicijas ir rugpjūčio mėnesį laukia vaikų savaitinėje dienos stovykloje Drąsių kaime.

Naudingos nuorodos