Bendruomenė

Gimnazijos taryba

Mokytojai:

Donata Vertinskienė
Audronė Kimbartienė
Jūratė Guobienė
Vaida Oželienė
Vilma Putnienė

Mokiniai:

Justina Kanopkaitė, II kl.
Robertas Dapolskas, III kl.
Eimantė Stankevičiūtė, IV kl.
Danielė Čereškaitė, 8 kl.
Emilija Putnaitė, II kl.

Tėvai:

Daiva Čivilienė
Daiva Adamavičienė
Jūratė Germanavičiūtė
Renata Milkevičė
Irena Paršelienė

Vietos bendruomenės atstovas:
Virginija Bespalovienė, Giedraičių I-os seniūnaitijos seniūnaitė

Mokytojai

2021-2022 m.m.

1. Bareikis Jonas, vyr. mokytojas – fizika, IT
2. Bimbiris Sigitas, vyr. mokytojas – fizinis ugdymas
3. Cicėnienė Asta, metodininkė –muzika
4. Čeikauskienė Regina, vyr. mokytoja – technologijos, geografija, ekonomika, 5 kl. vadovė
5. Černiauskienė Dalia, metodininkė – matematika
6. Černiauskienė Sigita – bibliotekininkė
7. Daškevičienė Jolanta, metodininkė – pradinis ugdymas, 2 kl. vadovė
8. Gudėnienė Marytė, vyr. mokytoja – pradinis ugdymas, 3 kl. vadovė
9. Guobienė Jūratė, metodininkė – biologija, gamta, chemija, 6 kl. vadovė
10. Jakutienė Violeta, vyr. soc. pedagogė – socialinė pedagogė, 7 kl. vadovė
11. Kaminskienė Regina, metodininkė – lietuvių kalba, II kl. vadovė
12. Kimbartas Valdas, vyr. mokytojas – etika, technologijos, žmogaus sauga
13. Kimbartienė Audronė, metodininkė – pradinis ugdymas, 1 kl. vadovė
14. Kravčenko Nina, vyr. spec. pedagogė – spec. pedagogė, dailė
15. Lutienė Daiva, metodininkė – priešmokyklinis ugdymas, priešmok. gr. mokytoja
16. Mackonienė Elena, metodininkė – matematika, 8 kl. vadovė
17. Navikienė Saulė, vyr. mokytoja – rusų kalba
18. Oželienė Vaida, metodininkė – pradinis ugdymas, anglų kalba, 4 kl. vadovė
19. Paliunienė Lina, vyr. mokytoja –anglų kalba
20. Putnienė Vilma, metodininkė – lietuvių kalba, IV kl. vadovė
21. Vertinskienė Donata, metodininkė – istorija, pilietiškumo ugdymas, rusų kalba, III kl. vadovė
22. Zarembienė Renata, vyr. spec. pedagogė – logopedė, I kl. vadovė
23. Žilinskienė Jurgita, vyr. mokytoja – tikyba

JONIŠKIO SKYRIUS
1. Apavičienė Vida, metodininkė – matematika
2. Gadliauskas Romualdas, vyr. mokytojas – technologijos
3. Giedrienė Genė, metodininkė – lietuvių kalba, rusų kalba, žmogaus sauga, 7-8 kl. vadovė
4. Jamantas Vaidotas, mokytojas – etika, tikyba
5. Jurkevičienė Lionė, metodininkė – istorija
6. Kalabuckienė Dalia, vyr. mokytoja – pradinis ugdymas, 1 ir 3 kl. vadovė
7. Kalinauskas Virgilijus, vyr. mokytojas – fizika
8. Kazlauskienė Loreta, vyr. logopedė – logopedė
9. Mastianica Artur, mokytojas – fizinis ugdymas
10. Ožalinskas Gediminas, vyr. mokytojas – muzika
11. Stepanavičius Zenonas, metodininkas – dailė
12. Turauskienė Stanislava, vyr. mokytoja – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
13. Verbaitienė Vida, vyr. mokytoja – pradinis ugdymas
14. Zarembienė Nastė, metodininkė – pradinis ugdymas, 2 ir 4 kl. vadovė
15. Žilinskaitė-Pukėnienė Edita, metodininkė – anglų kalba, IT, 5-6 kl. vadovė

Mokiniai

2021-2022 m.m. I pusm.

KlasėMokinių
skaičius
MergaitėsBerniukai
Priešmokyklinė grupė725
11367
21064
31055
425169
1-4583325
5211011
619910
71349
81138
5-8642638
I1064
II17710
I-II271314
III1046
IV963
III-IV19109
Iš viso:1748491

Joniškio skyrius

KlasėMokinių
skaičius
MergaitėsBerniukai
Ikimokyklinė grupė1174
Priešmokyklinė grupė22
1422
2541
344
4211
1-415114
544
6532
7523
8211
5-816610
Iš viso:442618
IŠ VISO:219110109

Mokinių taryba

Mokinių taryba organizuoja mokinių laisvalaikį – renginius, akcijas, vakarones ir kt.

Justina Kanopkaitė, II kl. – pirmininkė
Lukas Adamavičius, II kl. – pavaduotojas
Danielė Čereškaitė, 8 kl. – sekretorė

Nariai:
Šarūnas Bakas, 7 kl.
Karolis Paršelis, 7 kl.
Aivas Katkauskas, 8 kl.
Evelina Ginevičiūtė, I kl.
Lukas Rinkevičius, I kl.
Emilija Putnaitė, II kl.

Metodinė taryba

Dalia ČERNIAUSKIENĖ, pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė
Donata VERTINSKIENĖ, istorijos mokytoja metodininkė
Elena MACKONIENĖ, matematikos mokytoja metodininkė
Audronė KIMBARTIENĖ, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Vaida OŽELIENĖ, anglų kalbos mokytoja metodininkė
Regina KAMINSKIENĖ, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

METODINĖS TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
1. Mokyklos metodinė taryba – mokykloje veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti mokyklos metodinę veiklą.
2. Mokyklos metodinės tarybos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus, tvirtina mokyklos direktorė.

II. METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Metodinės veiklos tikslas – nuolatinis mokytojų profesinės kompetencijos augimas ir aukštos ugdymo kokybės siekimas.
4. Metodinės veiklos uždaviniai:
4.1. Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų metodinį bendradarbiavimą.
4.2. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja patirtimi, skatinti ją ir padėti mokytojui ruoštis atestacijai.

III. METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, REGLAMENTAVIMAS
5. Metodinė taryba siūloma mokytojų tarybos posėdyje ir tvirtinama mokyklos direktorės įsakymu vieneriems metams.
6. Metodinės tarybos veikla įteisinama mokyklos nuostatuose.
7. Metodinės tarybos veiklai vadovauja pavaduotoja ugdymui.
8. Metodinė taryba renkasi ne rečiau kaip 4 kartus į metus.

IV. METODINĖS TARYBOS FUNKCIJOS
9. Metodinė taryba koordinuoja metodinę veiklą.
10. Analizuoja ugdymo turinio planavimą, vertinimą ir įgyvendinimą.
11. Aprobuoja mokomųjų dalykų teminius planus ir teikia rekomendacijas mokyklos administracijai dėl jų turinio.
12. Analizuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.
13. Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą.
14. Analizuoja ugdymo proceso aprūpinimą priemonėmis, ugdymo kokybę.
15. Planuoja ir skatina ugdymo inovacijų diegimą.
16. Organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius mokykloje.
17. Esant poreikiui vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.