Bendruomenė

Gimnazijos taryba

Mokytojai:

Donata Vertinskienė
Audronė Kimbartienė
Jūratė Guobienė
Vaida Oželienė
Vilma Putnienė

Mokiniai:

Robertas Dapolskas, I kl.
Eimantė Stankevičiūtė, II kl.
Rasa Pesliakaitė, III kl.
Germanas Kravčenko, IV kl.
Paulina Levinson, IV kl.

Tėvai:

Daiva Čivilienė
Daiva Adamavičienė
Jūratė Germanavičiūtė
Renata Milkevičė
Irena Paršelienė

Vietos bendruomenės atstovas:
Virginija Bespalovienė, Giedraičių I-os seniūnaitijos seniūnaitė

Administracija

Irina Žiupkienė

Direktorė

Dalia Černiauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danius Malinauskas

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams

Mokytojai

2019-2020 m.m. II pusmetis
Mokytojo pavardė, vardasKategorijaDėstomas dalykas, vadovavimas klasei
Baranauskienė Aldonavyr. mokytojafizinis ugdymas
neformalus švietimas
Bareikis Jonasmokytojasfizika
informacinės technologijos
Cicėnienė Astametodininkėmuzika
neformalus švietimas
Čeikauskienė Reginavyr. mokytojatechnologijos
geografija
III klasės vadovė
Černiauskienė Daliametodininkėmatematika
Černiauskienė Sigitabibliotekininkėbibliotekininkė
Daškevičienė Jolantametodininkėpradinis ugdymas
4 klasės vadovė
neformalus švietimas
Guobienė Jūratėmetodininkėbiologija
chemija
gamta
neformalus švietimas
Jakutienė Violetavyr. socialinė pedagogėmatematika
mokytoja5 klasės vadovė
 neformalus švietimas
Kaminskienė Reginametodininkėlietuvių kalba ir literatūra
8 klasės vadovė
Kimbartas Valdasvyr. mokytojasetika
technologijos
neformalus švietimas
Kimbartienė Audronėmetodininkėpradinis ugdymas
3 klasės vadovė
neformalus švietimas
Kravčenko Ninavyr. specialioji pedagogėdailė
vyr. mokytojaIV klasės vadovė
 neformalus švietimas
Lutienė Daivametodininkėpriešmokyklinis ugdymas
neformalus švietimas
Mackonienė Elenametodininkėmatematika
6 klasės vadovė
Navikienė Saulėvyr. mokytojarusų kalba
Oželienė Vaidametodininkėpradinis ugdymas
anglų kalba
2 klasės vadovė
Putnienė Vilmametodininkėlietuvių kalba ir literatūra
II klasės vadovė
Vertinskienė Donatametodininkėistorija
rusų kalba
I klasės vadovė
Zarembienė Renatavyr. logopedė7 klasės vadovė
neformalus švietimas
Žilinskienė Jurgitavyr. mokytojatikyba
Žiupkienė Irinametodininkėanglų kalba
Žukauskienė Birutėvyr. mokytojapradinis ugdymas
1 klasės vadovė
Dubingių skyrius
Grigelevičienė Laimametodininkėikimokyklinis ugdymas
pradinis ugdymas
Gudėnienė Marytėvyr. mokytojapradinis ugdymas
2 ir 3 kl. vadovė
Kuncevičienė Jolitavyr. mokytojapradinis ugdymas
1 ir 4 kl. vadovė
Paliunienė Linavyr. mokytojaanglų kalba

Mokiniai

2019-2020 m.m. II pusm.

KlasėMokinių skaičiusMergaitėsBerniukai
Priešmokyklinė grupė1477
11064
221138
317710
41679
1-4643331
51349
6945
71064
816610
5-8482028
I936
II1064
I-II19910
III15105
IV1688
III-IV311813

Iš viso:

1768789

                  Dubingių pagrindinio ugdymo skyrius

Ikimokyklinė grupė523
Priešmokyklinė grupė2 2 
11  
2321
3651
4413
1-41486

Iš viso:

21129

IŠ VISO:

1979998

Mokinių taryba

Mokinių taryba organizuoja mokinių laisvalaikį – renginius, akcijas, vakarones ir kt.

Justina Kanopkaitė, 8 kl. – pirmininkė
Lukas Adamavičius, 8 kl. – pavaduotojas
Danielė Čereškaitė, 6 kl. – sekretorė

Nariai:
Šarūnas Bakas, 5 kl.
Karolis Paršelis, 5 kl.
Aivas Katkauskas, 6 kl.
Evelina Ginevičiūtė, 7 kl.
Lukas Rinkevičius, 7 kl.
Emilija Putnaitė, 8 kl.
Liveta Malinauskaitė, III kl.
Emilija Liubartaitė, III kl.
Evelina Čivilytė, III kl.
Karolina Čivilytė, III kl.

Metodinė taryba

Dalia ČERNIAUSKIENĖ, pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė
Donata VERTINSKIENĖ, istorijos mokytoja metodininkė
Elena MACKONIENĖ, matematikos mokytoja metodininkė
Audronė KIMBARTIENĖ, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Vaida OŽELIENĖ, anglų kalbos mokytoja metodininkė
Regina KAMINSKIENĖ, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

METODINĖS TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
1. Mokyklos metodinė taryba – mokykloje veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti mokyklos metodinę veiklą.
2. Mokyklos metodinės tarybos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus, tvirtina mokyklos direktorė.

II. METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Metodinės veiklos tikslas – nuolatinis mokytojų profesinės kompetencijos augimas ir aukštos ugdymo kokybės siekimas.
4. Metodinės veiklos uždaviniai:
4.1. Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų metodinį bendradarbiavimą.
4.2. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja patirtimi, skatinti ją ir padėti mokytojui ruoštis atestacijai.

III. METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, REGLAMENTAVIMAS
5. Metodinė taryba siūloma mokytojų tarybos posėdyje ir tvirtinama mokyklos direktorės įsakymu vieneriems metams.
6. Metodinės tarybos veikla įteisinama mokyklos nuostatuose.
7. Metodinės tarybos veiklai vadovauja pavaduotoja ugdymui.
8. Metodinė taryba renkasi ne rečiau kaip 4 kartus į metus.

IV. METODINĖS TARYBOS FUNKCIJOS
9. Metodinė taryba koordinuoja metodinę veiklą.
10. Analizuoja ugdymo turinio planavimą, vertinimą ir įgyvendinimą.
11. Aprobuoja mokomųjų dalykų teminius planus ir teikia rekomendacijas mokyklos administracijai dėl jų turinio.
12. Analizuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.
13. Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą.
14. Analizuoja ugdymo proceso aprūpinimą priemonėmis, ugdymo kokybę.
15. Planuoja ir skatina ugdymo inovacijų diegimą.
16. Organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius mokykloje.
17. Esant poreikiui vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.