Bendruomenė

Gimnazijos taryba

Mokytojai:

Donata Vertinskienė
Audronė Kimbartienė
Jūratė Guobienė
Vaida Oželienė
Vilma Putnienė

Mokiniai:

Justina Kanopkaitė, II kl.
Robertas Dapolskas, III kl.
Brigita Vainoriūtė, II kl.
Danielė Čereškaitė, 8 kl.
Emilija Putnaitė, II kl.

Tėvai:

Sandra Gražytė-Vainorienė
Asta Kanopkienė
Jūratė Germanavičiūtė
Renata Milkevičė
Irena Paršelienė

Vietos bendruomenės atstovas:
Virginija Bespalovienė, Giedraičių I-os seniūnaitijos seniūnaitė

Mokytojai

2022-2023 m.m.

Mokytojų taryba:
1. Černiauskienė Dalia – pirmininkė
2. Gudėnienė Marytė
3. Kaminskienė Regina
4. Mackonienė Elena
5. Oželienė Vaida
6. Paliunienė Lina – sekretorė
7. Putnienė Vilma
8. Zarembienė Nastė
9. Zarembienė Renata
10. Žilinskaitė-Pukėnienė Edita

Mokytojai:
1. Bareikis Jonas, vyr. mokytojas – fizika, IT
2. Bimbiris Sigitas, vyr. mokytojas – fizinis ugdymas
3. Cicėnienė Asta, metodininkė –muzika
4. Čeikauskienė Regina, vyr. mokytoja – technologijos, geografija, ekonomika, 5 kl. vadovė
5. Černiauskienė Dalia, metodininkė – matematika
6. Černiauskienė Sigita – bibliotekininkė
7. Daškevičienė Jolanta, metodininkė – pradinis ugdymas, 3 kl. vadovė
8. Gudėnienė Marytė, vyr. mokytoja – pradinis ugdymas, 4 kl. vadovė
9. Guobienė Jūratė, metodininkė – biologija, gamta, chemija, 7 kl. vadovė
10. Jakutienė Violeta, vyr. soc. pedagogė – socialinė pedagogė, 8 kl. vadovė
11. Kaminskienė Regina, metodininkė – lietuvių kalba, III kl. vadovė
12. Kimbartas Valdas, vyr. mokytojas – etika, technologijos, žmogaus sauga
13. Kimbartienė Audronė, metodininkė – pradinis ugdymas, 2 kl. vadovė
14. Kravčenko Nina, vyr. spec. pedagogė – spec. pedagogė, dailė
15. Lutienė Daiva, metodininkė – priešmokyklinis ugdymas, priešmok. gr. mokytoja
16. Mackonienė Elena, metodininkė – matematika, I kl. vadovė
17. Navikienė Saulė, vyr. mokytoja – rusų kalba
18. Oželienė Vaida, metodininkė – pradinis ugdymas, anglų kalba, 1 kl. vadovė
19. Paliunienė Lina, vyr. mokytoja –anglų kalba
20. Putnienė Vilma, metodininkė – lietuvių kalba, 5 kl. vadovė
21. Vertinskienė Donata, metodininkė – istorija, pilietiškumo ugdymas, rusų kalba, IV kl. vadovė
22. Zarembienė Renata, vyr. spec. pedagogė – logopedė metodininkė, II kl. vadovė
23. Žilinskaitė-Pukėnienė Edita, metodininkė – anglų kalba, rusų kalba
24. Žilinskienė Jurgita, vyr. mokytoja – tikyba

JONIŠKIO SKYRIUS
1. Jamantas Vaidotas, mokytojas – etika, tikyba
2. Kalabuckienė Dalia, vyr. mokytoja – pradinis ugdymas, 2 ir 4 kl. vadovė
3. Kazlauskienė Loreta, vyr. logopedė – logopedė
4. Turauskienė Stanislava, vyr. mokytoja – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
5. Verbaitienė Vida, vyr. mokytoja – pradinis ugdymas
6. Zarembienė Nastė, metodininkė – pradinis ugdymas, 2 ir 4 kl. vadovė

Mokiniai

2022-2023 m.m. I pusm.

KlasėMokinių
skaičius
MergaitėsBerniukai
Priešmokyklinė grupė1789
11055
21578
3853
41055
1-4432221
525178
6251015
721912
816412
5-8874047
I1248
II1064
I-II221012
III1578
IV17710
III-IV321418
Iš viso:20194107

Joniškio skyrius

KlasėMokinių skaičiusMergaitėsBerniukai
Ikimokyklinė grupė862
Priešmokyklinė grupė422
1321
2321
3541
4541
1-416124
Iš viso:28208
IŠ VISO:229114115

Mokinių taryba

Mokinių taryba organizuoja mokinių laisvalaikį – renginius, akcijas, vakarones ir kt.

Justina Kanopkaitė, II kl. – pirmininkė
Lukas Adamavičius, II kl. – pavaduotojas
Danielė Čereškaitė, 8 kl. – sekretorė

Nariai:
Šarūnas Bakas, 7 kl.
Karolis Paršelis, 7 kl.
Aivas Katkauskas, 8 kl.
Evelina Ginevičiūtė, I kl.
Lukas Rinkevičius, I kl.
Emilija Putnaitė, II kl.

Mokytojų taryba

Černiauskienė Dalia, direktorės pavaduotoja ugdymui – pirmininkė
Giedrienė Genė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Gudėnienė Marytė, pradinių klasių vyr. mokytoja
Kaminskienė Regina, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Mackonienė Elena, matematikos mokytoja metodininkė
Oželienė Vaida, anglų kalbos mokytoja metodininkė
Paliunienė Lina, anglų kalbos vyr. mokytoja – sekretorė
Putnienė Vilma, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Zarembienė Nastė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Zarembienė Renata, spec. pedagogė-logopedė metodininkė
Žilinskaitė-Pukėnienė Edita, anglų kalbos mokytoja metodininkė

MOKYTOJŲ TARYBOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gimnazijos Mokytojų taryba – mokytojų savivaldos institucija, atstovaujanti mokytojus ir kitus ugdymo procese dalyvaujančius darbuotojus, sprendžiant profesinius ir bendruosius mokinių ugdymo klausimus. Mokytojų tarybos nariu negali būti gimnazijos direktorius.
2. Mokytojų taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, gimnazijos direktoriaus įsakymais, Gimnazijos nuostatais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.
3. Mokytojų tarybos išvados ir pasiūlymai, teikiami gimnazijos direktoriui, kitoms gimnazijos savivaldos institucijoms ar socialiniams partneriams yra rekomendacinio pobūdžio.
4. Mokytojų tarybos veiklą reglamentuoja Mokytojų tarybos nuostatai, kuriuos tvirtina gimnazijos direktorius.

II SKYRIUS
MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, REGLAMENTAVIMAS

5. Mokytojų tarybą sudaro 11 atstovų (8 Giedraičių gimnazijos ir 3 Joniškio skyriaus) direktoriaus inicijuotame visuotiniame mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių darbuotojų susirinkime išrinkti atstovai. Visuotinis susirinkimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip du trečdaliai mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių darbuotojų. Atstovai į Mokytojų tarybą renkami atviru balsavimu, balsų dauguma, dvejų metų kadencijai ir gali būti išrinkti ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.
6. Mokytojų tarybos pirmasis posėdis šaukiamas direktoriaus pavaduotojo ugdymui iniciatyva. Pirmojo posėdžio metu atviru balsavimu, balsų dauguma renkamas Mokytojų tarybos pirmininkas, kuris vadovauja Mokytojų tarybai.
7. Kiti Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami pirmininko iniciatyva ne rečiau kaip tris kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma, atviru balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Posėdžiai protokoluojami. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų Gimnazijos savivaldos institucijų atstovai, direktorius.
8. Mokytojų tarybos dokumentus pagal atskirą dokumentacijos planą ir dokumentų valdymo taisykles tvarko Mokytojų tarybos sekretorius, renkamas dvejiems metams atviru balsavimu, balsų dauguma.
9. Mokytojų tarybos nario įgaliojimams nutrūkus pirma laiko, naujo nario rinkimai organizuojami 5 punkte nustatyta tvarka.
10. Mokytojų taryba priima nutarimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir kitais norminiais teisės aktais.

III SKYRIUS
MOKYTOJŲ TARYBOS KOMPETENCIJOS

11. Mokytojų Taryba atlieka šias funkcijas:
11.1. Inicijuoja gimnazijos kaitos procesus:
11.1.1. formuoja strateginius gimnazijos tikslus, viziją, filosofiją, formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius
11.1.2. dalyvauja planuojant gimnazijos veiklą (strateginis planas, veiklos planas);
11.1.3. dalyvauja sudarant gimnazijos ugdymo planą;
11.1.4. svarsto darbo tvarkos taisykles ir teikia jas Gimnazijos tarybai pritarti;
11.2. Organizuoja metodinę veiklą:
11.2.1. aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
11.2.2. teikia gimnazijos direktoriui, atestacijos komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos kėlimo;
11.3. Reflektuoja ugdymo procesą:
11.3.1. svarsto mokymo programų įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo(si) rezultatus;
11.3.2. aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo programas, metodus;
11.3.3. analizuoja mokinių mokymosi krūvius, nepažangumo ir nelankymo priežastis;
11.3.4. analizuoja, kaip gimnazija vykdo veiklos ir ugdymo planus;
11.3.5. vykdo gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo stebėseną ir teikia siūlymus.
11.4. Organizuoja visuotinius mokytojų susirinkimus.

IV SKYRIUS
TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

12. Mokytojų tarybos pirmininkas turi teisę:
12.1. siūlyti Mokytojų tarybos darbo planą;
12.2. kviesti į Mokytojų tarybos posėdžius reikiamus gimnazijos bendruomenės ar aukštesnių instancijų atstovus;
12.3. organizuoti Mokytojų tarybos nutarimų ir rekomendacijų vykdymo kontrolę;
12.4. skelbti ir pakeisti posėdžio datą ir darbotvarkę;
12.5. siūlyti posėdžio reglamentą, nutarimo projektą.
13. Mokytojų tarybos pirmininkas privalo:
13.1. prieš savaitę iki tarybos posėdžio informuoti narius apie posėdžio datą ir darbotvarkę;
13.2. būti reiklus ir laikytis pedagoginės etikos;
13.3. informuoti apie anksčiau priimtų nutarimų ir rekomendacijų vykdymą;
13.4. leisti tarybos nariui iš anksto susipažinti su svarstymo medžiaga;
13.5. taupiai naudoti posėdžio laiką.
14. Mokytojų tarybos pirmininkas turi sprendžiamojo balso teisę ir atsako už visą Mokytojų tarybos veiklą.
15. Mokytojų tarybos nariai turi teisę:
15.1. iš anksto susipažinti su svarstymo medžiaga;
15.2. išsakyti savo nuomonę svarstomu klausimu;
15.3. teikti pasiūlymus posėdžio darbotvarkei ir nutarimams.
16. Mokytojų tarybos nariai privalo:
16.1. dalyvauti Mokytojų tarybos posėdžiuose;
16.2. laikytis pedagoginės etikos;
16.3. priimti kritines pastabas ir pasiūlymus;
16.4. taupiai naudoti posėdžio laiką;
16.5. prašyti tarybos pirmininko leidimo nedalyvauti posėdyje dėl svarbios priežasties, pranešti pirmininkui apie nedalyvavimo priežastis.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Mokytojų tarybos posėdžio protokolas yra gimnazijos veiklos dokumentas.
18. Kiekvienas Mokytojų tarybos narys dėl posėdžio nutarimų turi teisę balsuoti nuotoliniu būdu (elektroniniu paštu).
19. Mokytojų tarybos protokolą Mokytojų tarybos sekretorius (-ė) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio perduoda mokyklos direktoriui arba jo nurodytam asmeniui.
20. Į Mokytojų tarybos posėdį gali būti kviečiami su svarstomu klausimu susiję asmenys.