Bendruomenė

Gimnazijos taryba

Mokytojai:

Donata Vertinskienė
Audronė Kimbartienė
Jūratė Guobienė
Vaida Oželienė
Vilma Putnienė

Mokiniai:

Justina Kanopkaitė, I kl.
Robertas Dapolskas, II kl.
Eimantė Stankevičiūtė, III kl.
Rasa Pesliakaitė, IV kl.
Emilija Liubartaitė, IV kl.

Tėvai:

Daiva Čivilienė
Daiva Adamavičienė
Jūratė Germanavičiūtė
Renata Milkevičė
Irena Paršelienė

Vietos bendruomenės atstovas:
Virginija Bespalovienė, Giedraičių I-os seniūnaitijos seniūnaitė

Mokytojai

2020-2021 m.m.

1. Bareikis Jonas, vyr. mokytojas – fizika, IT
2. Bimbiris Sigitas, vyr. mokytojas – fizinis ugdymas
3. Cicėnienė Asta, metodininkė –muzika
4. Čeikauskienė Regina, vyr. mokytoja – technologijos, geografija, ekonomika, IV kl. vadovė
5. Černiauskienė Dalia, metodininkė – matematika
6. Černiauskienė Sigita – bibliotekininkė
7. Daškevičienė Jolanta, metodininkė – pradinis ugdymas, 1 kl. vadovė
8. Gudėnienė Marytė, vyr. mokytoja – pradinis ugdymas, 2 kl. vadovė
9. Guobienė Jūratė, metodininkė – biologija, gamta, chemija, 5 kl. vadovė
10. Jakutienė Violeta, vyr. soc. pedagogė – socialinė pedagogė, 6 kl. vadovė
11. Kaminskienė Regina, metodininkė – lietuvių kalba, I kl. vadovė
12. Kimbartas Valdas, vyr. mokytojas – etika, technologijos, žmogaus sauga
13. Kimbartienė Audronė, metodininkė – pradinis ugdymas, 4 kl. vadovė
14. Kravčenko Nina, vyr. spec. pedagogė – spec. pedagogė, dailė
15. Lutienė Daiva, metodininkė – priešmokyklinis ugdymas, priešmok. gr. mokytoja
16. Mackonienė Elena, metodininkė – matematika, 7 kl. vadovė
17. Navikienė Saulė, vyr. mokytoja – rusų kalba
18. Oželienė Vaida, metodininkė – pradinis ugdymas, anglų kalba, 3 kl. vadovė
19. Paliunienė Lina, vyr. mokytoja –anglų kalba
20. Putnienė Vilma, metodininkė – lietuvių kalba, III kl. vadovė
21. Vertinskienė Donata, metodininkė – istorija, pilietiškumo ugdymas, rusų kalba, II kl. vadovė
22. Zarembienė Renata, vyr. spec. pedagogė – logopedė, 8 kl. vadovė
23. Žilinskienė Jurgita, vyr. mokytoja – tikyba

JONIŠKIO SKYRIUS
1. Apavičienė Vida, metodininkė – matematika, 7-8 kl. vadovė
2. Gadliauskas Romualdas, vyr. mokytojas – technologijos
3. Giedrienė Genė, metodininkė – lietuvių kalba, rusų kalba, žmogaus sauga, 5-6 kl. vadovė
4. Girulskienė Janina, metodininkė – biologija, gamta, chemija
5. Jamantas Vaidotas, mokytojas – etika, tikyba
6. Jurkevičienė Lionė, metodininkė – istorija
7. Kalabuckienė Dalia, vyr. mokytoja – pradinis ugdymas, 2 ir 4 kl. vadovė
8. Kalinauskas Virgilijus, vyr. mokytojas – fizika
9. Kazlauskienė Loreta, vyr. logopedė – logopedė
10. Mastianica Artur, mokytojas – fizinis ugdymas
11. Ožalinskas Gediminas, vyr. mokytojas – muzika
12. Sičiūnas Vytautas, vyr. mokytojas – geografija
13. Stepanavičius Zenonas, metodininkas – dailė
14. Turauskienė Stanislava, vyr. mokytoja – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
15. Verbaitienė Vida, vyr. mokytoja – pradinis ugdymas
16. Zarembienė Nastė, metodininkė – pradinis ugdymas, 1 ir 3 kl. vadovė
17. Žilinskaitė-Pukėnienė Edita, metodininkė – anglų kalba, IT

Mokiniai

2020-2021 m.m. II pusm.

KlasėMokinių
skaičius
MergaitėsBerniukai
Priešmokyklinė grupė1596
1844
21156
321147
4201010
1-4603327
518810
61349
71046
81064
5-8512229
I16610
II1046
I-II261016
III743
IV13103
III-IV20146
Iš viso:1728884

Joniškio skyrius

KlasėMokinių
skaičius
MergaitėsBerniukai
Ikimokyklinė grupė853
Priešmokyklinė grupė422
1642
2541
3211
43 3
1-41697
5642
6633
7211
8422
5-818108
Iš viso:462620
IŠ VISO:218114104

Mokinių taryba

Mokinių taryba organizuoja mokinių laisvalaikį – renginius, akcijas, vakarones ir kt.

Justina Kanopkaitė, I kl. – pirmininkė
Lukas Adamavičius, I kl. – pavaduotojas
Danielė Čereškaitė, 7 kl. – sekretorė

Nariai:
Šarūnas Bakas, 6 kl.
Karolis Paršelis, 6 kl.
Aivas Katkauskas, 7 kl.
Evelina Ginevičiūtė, 8 kl.
Lukas Rinkevičius, 8 kl.
Emilija Putnaitė, I kl.
Liveta Malinauskaitė, IV kl.
Emilija Liubartaitė, IV kl.
Evelina Čivilytė, IV kl.
Karolina Čivilytė, IV kl.

Metodinė taryba

Dalia ČERNIAUSKIENĖ, pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė
Donata VERTINSKIENĖ, istorijos mokytoja metodininkė
Elena MACKONIENĖ, matematikos mokytoja metodininkė
Audronė KIMBARTIENĖ, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Vaida OŽELIENĖ, anglų kalbos mokytoja metodininkė
Regina KAMINSKIENĖ, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

METODINĖS TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
1. Mokyklos metodinė taryba – mokykloje veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti mokyklos metodinę veiklą.
2. Mokyklos metodinės tarybos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus, tvirtina mokyklos direktorė.

II. METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Metodinės veiklos tikslas – nuolatinis mokytojų profesinės kompetencijos augimas ir aukštos ugdymo kokybės siekimas.
4. Metodinės veiklos uždaviniai:
4.1. Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų metodinį bendradarbiavimą.
4.2. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja patirtimi, skatinti ją ir padėti mokytojui ruoštis atestacijai.

III. METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, REGLAMENTAVIMAS
5. Metodinė taryba siūloma mokytojų tarybos posėdyje ir tvirtinama mokyklos direktorės įsakymu vieneriems metams.
6. Metodinės tarybos veikla įteisinama mokyklos nuostatuose.
7. Metodinės tarybos veiklai vadovauja pavaduotoja ugdymui.
8. Metodinė taryba renkasi ne rečiau kaip 4 kartus į metus.

IV. METODINĖS TARYBOS FUNKCIJOS
9. Metodinė taryba koordinuoja metodinę veiklą.
10. Analizuoja ugdymo turinio planavimą, vertinimą ir įgyvendinimą.
11. Aprobuoja mokomųjų dalykų teminius planus ir teikia rekomendacijas mokyklos administracijai dėl jų turinio.
12. Analizuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.
13. Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą.
14. Analizuoja ugdymo proceso aprūpinimą priemonėmis, ugdymo kokybę.
15. Planuoja ir skatina ugdymo inovacijų diegimą.
16. Organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius mokykloje.
17. Esant poreikiui vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.